Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2017-01-10 14:35:40 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015, poz.1774 j.t. z dnia 2015.11.03) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność gminy Solec –Zdrój


Adres nieruchomości:

Włosnowice gm. Solec – Zdrój, woj. świętokrzyskie

Nr działki ewidencyjnej :

180

Obręb ewidencyjny :

0012 - Włosnowice

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej :

KW KI1B/00024851/1

Powierzchnia nieruchomości :

0,10 ha

Opis nieruchomości :

Zgodnie z ewidencją gruntów - R IVa

Nieruchomość niezabudowana.

Przeznaczenie nieruchomości wg. MPZP dla gminy Solec – Zdrój :

Na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój działka stanowi teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową, usługi komercyjne i publiczne.

Przedmiot dzierżawy przeznacza się na cele związane z rolnictwem i gospodarką rybną.

Termin zagospodarowania nieruchomości :

Od daty podpisania umowy


Okres dzierżawy :

do 3 lat

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

Minimalna roczna wysokość czynszu dzierżawnego 100,00 zł brutto - za powierzchnię wody oraz gruntu przyległego.

Dodatkowe opłaty

Na dzierżawcy ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat :

Wysokość czynszu płatna do 31 sierpnia każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat :

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany każdego roku o roczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy.

Wymaga się zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nieruchomości po podpisaniu umowy dzierżawy i dopełnieniu wszelkich formalności.


Wnioski w formie opisowej o wydzierżawienie nieruchomości określające cel wykorzystania i sposób zagospodarowania nieruchomości należy składać na piśmie w zamkniętych opisanych kopertach ,,Dzierżawa dz. 180 w miejscowości Włosnowice” do Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w terminie od 1.02.2017 do 15.02.2017 dni– istotna jest data wpływu wniosku do Urzędu.Po ocenie wniosku zostanie zawarta umowa dzierżawy na okres do 3 lat (umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie po 25 lutego 2017 roku).

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich przy ulicy 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie 41 377 60 41 wew. 11.

Zobacz również: