OBWIESZCZENIE

2017-02-10 10:15:39 Obwieszczenia

Budowa około 990,0 m (0,99 km) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie

Solec – Zdrój, dnia 10.02.2017r.

Znak: GP.6730.1.2017


Wójta Gminy Solec-Zdrój

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art 49 Kpa (Dz. U. 2016.23 z dnia 2016.01.07)

zawiadamiam

o zebranym materiale dowodowym w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn:

Budowa około 990,0 m (0,99 km) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie,

na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych 154, 144, 123/1, 130, 131/1, 131/2, 132, 133/1, 133/2, 134, 139, 161/2, 161/1, 160 oraz część pasa drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 142, położonych w miejscowości Zielonki, obręb: 0018 Zielonki, gmina Solec-Zdrój.


Strony zainteresowane mogą zapoznać się w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z aktami sprawy Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 19 oraz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi w sprawie.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o zebrany materiał dowodowy.


Z up. Wójta

Grzegorz Jabłoński

insp. ds Gospodarki przestrzennej

Zobacz również: