Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2017-04-13 13:34:44 Obwieszczenia

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne o niemożności ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Piasek Mały (użytkowanej jako las), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 168 o pow. 3.46 ha, zgodnie z art. 8 a ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

 naglowek.png

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju zwraca się z prośbą o podanie do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia poprzez wywieszenie przez okres 14 dni na tablicach ogłoszeń oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób w sołectwie Piasek Mały oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój oraz opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solec-Zdrój.

Ponadto informuję, że przedmiotowe zawiadomienie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na okres 14 dni oraz zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), uprzejmie z a w i a d a m i a m, że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w w/w sprawie przygotowany został materiał dowodowy do wydania stosownej decyzji.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (zawiadomienie uważa się za doręczone z chwilą upływu okresu wywieszenia go na okres 14 dni) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i zebranym materiałem dowodowym, w oparciu o który zostanie podjęta decyzja, oraz złożyć dodatkowe wyjaśnienia.

Dokumentacja zostanie udostępniona do wglądu w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - ul. Kopernika 2, III piętro, pokój nr 24, a dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (041)

 

 

Otrzymują :

1.    Wójt Gminy Solec-Zdrój
2.    Sołtys i Rada Sołecka miejscowości Piasek Mały gm. Solec-Zdrój

A/a                                                                                                                                                                   zup.png

Zobacz również: