Zapytanie ofertowe

2017-05-09 12:08:34 Obwieszczenia

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2017 roku

 Solec-Zdrój dnia 8.05.2017

 

 

I.    ZAMAWIAJĄCY;

Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój tel. 041 377 60 39, fax. 041 377 60 22 www.solec-zdroj .pl NIP: 655 187 96 23

II.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu (utylizacji) wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cemetowych) pochodzących z pokryć dachowych budynków położnych na terenie gminy Solec-Zdrój i zalegających na posesjach na terenie gminy Solec-Zdrój.

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

a)    demontaż pokryć dachowych, transport w tym pakowanie i unieszkodliwianie na składowisku odpadów w szacunkowej ilości ok. 300 m2,

b)    usuwanie wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach, transport w tym pakowanie i unieszkodliwianie na składowisku odpadów w szacunkowej ilości ok. 5500 m2.

3.    Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest.

4.    Wykonawca utylizuje odpady na składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest w miejscowości Dobrów gmina Tuczępy.

5.    Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu demontażu/odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Uzgodniony termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż termin zakończenia robót.

6.    Podane ilości wyrobów zawierających azbest są wielkościami orientacyjnymi na podstawie złożonych wniosków i ilości te mogą ulec zmianie.

7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w związku z dofinansowaniem zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach. Podstawą faktycznego rozliczenia będą protokoły odbioru odpadów podpisane przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości z której usuwane są odpady, protokoły odbioru podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego oraz karty przekazania odpadów na składowisko.

III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.    Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2017r.

IV . WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a)    posiadają stosowne zezwolenia na wykonywanie demontażu i transportu odpadów zawierających azbest wymagane przepisami prawa,

b)    posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia,

c)    okazują się referencjami lub poświadczeniem o wykonywaniu usługi usuwania płyt azbestowo-cementowych z budynków i zalegających na posesji,

d)    posiadają aktualną umowę ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub inny dokument potwierdzający możliwość unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

2.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.    Wykonawca składa ofertę wg wzoru będącego załącznikiem nr 1 do Zapytania (Formularz ofertowy) podając cenę netto i brutto za lm2: (I) demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pochodzących z dachów budynków oraz (II) transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach, uwzględniając w tym koszt przygotowania do transportu tj. pakowania.

2.    Wykonawca składa wraz z ofertą:

a)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

b)    stosowne zezwolenia (poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów) na prowadzenie działalności związanej z wyrobami zawierającymi azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,

c)    kopię umowy ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest lub inny dokument potwierdzający możliwość unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest (poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów),

d)    referencje lub poświadczenie o wykonywaniu usługi usuwania płyt azbestowo-cementowych z budynków i zalegających na posesji (poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów),

3.    Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4.    Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku braku uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie oferta wykonawcy podlega odrzuceniu.

5.    Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie z opisem „Oferta w postępowaniu na wykonanie usługi pn: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Solec-Zdrój w 2017r. - nie otwierać przed dniem 19 maja 2017r. godz. 14:00”.

VI.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Urząd Gminy Solec-Zdrój, ul.l Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój Termin: 19 maj 2017r. godz. 14:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 19 maja 2017r. o godz. 14.00 pokój nr 19.

VII.    OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujący kryteriów:

100% cena brutto. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana najtańsza oferta.

VIII.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie BIP gminy. IX INFORMACJE

1.    Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

2.    W sprawach nieuregulowanych ww. ustawą oraz niniejszym zapytaniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.

Kontakt: tel. 41 377 60 39, 41 377 60 41 wew. 19

 

                                                                                                                                                  Wójt

                                                                                                                                       mgr inż Adam Pałys

                                                                                                                                             Zamawiający

Zobacz również: