ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-06-20 10:53:07 Obwieszczenia

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie tablic edukacyjnych (głównych) w ramach zadania pn. Budowa ścieżek edukacyjnych w Solcu-Zdroju.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie tablic edukacyjnych (głównych) w ramach zadania pn. Budowa ścieżek edukacyjnych w Solcu-Zdroju.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie tablic edukacyjnych (głównych) w ramach zadania pn. Budowa ścieżek edukacyjnych w Solcu-Zdroju.

Zakres zleconych prac obejmie: Wykonanie trzech tablic edukacyjnych głównych przedstawiających plan ścieżki oraz rozmieszczenie stanowisk gatunków wraz z ich wykazem, tablice o wymiarach:

a)    170 cm na 120 cm - 1 szt.

b)    100 cm na 150 cm - 2 szt.

c)    tablice wykonane z blachy ocynkowanej o grubości min. 0,75 mm,

d)    podkład tablicy: płyta wodoodporna grubości min. 18 mm,

e)    wodoodporny wydruk wielkoformatowy, pokryty laminatem gwarantującym wieloletnią odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV,

f)    wymagany okres gwarancji tablic to 3 lata.

2.    Projekt informacji na tablicach zostanie ustalony w toku konsultacji, po wyborze Wykonawcy.

3.    Materiały użyte do realizacji zamówienia będą wysokiej jakości, odpowiednio zabezpieczone, odporne na warunki atmosferyczne.

4.    Sposób wykonania tablic i nadruku powinien dawać wieloletnią odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

5.    Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za wykonanie zamówienia, z którą to osobą Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona będzie dokonywała wszelkich uzgodnień dotyczących zamówienia.

6.    Wymagany termin dostarczenia tablic Zamawiającemu: do 29 września 2017r.

II.    SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1.    Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1).

2.    Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.    Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz koszt dostawy.

4.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5.    Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w projekcie umowy i zobowiązuje się do jej podpisania, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia.

6.    Oferta zostanie złożona w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój Biuro Obsługi Interesanta lub przesłana na adres Urzędu.

7.    Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na Wykonanie tablic edukacyjnych (głównych) w ramach zadania pn. Budowa ścieżek edukacyjnych w Solcu-Zdroju.

8.    Termin składania ofert: do dnia 03.07.2017 roku do godz. 11:00.

9.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.    Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 8). Oferty, które wpłyną do tut. Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

11.    Kontakt w sprawach dotyczących zamówienia tel. 041 377 60 39 wew. 19 e-mail: ewa.krol@soelc-zdroj.pl

12.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze oferty i zaprosi do podpisania umowy.

13.    Załączniki do zapytania ofertowego:

1) druk oferty

2) projekt umowy

 

 p_zastepca.png

 SKAN ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zobacz również: