OBWIESZCZENIE

2008-03-06 12:31:12 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów Dotyczącej miejscowości Solec Zdrój

wzór


Solec-Zdrój, dnia 2008.03.05

Znak: GŚP.II.7624-4/08


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm)

zawiadamiam, że na wniosek Gminy w Solcu Zdroju zostało wszczęte postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów

Dotyczącej miejscowości Solec Zdrój, Gmina Solec Zdrój

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rurociągami tłocznymi, pompowniami sieciowymi wraz z wszelkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania oraz zasilaniem w energie elektryczną, obejmującej nieruchomości położone w miejscowości gminnej Solec-Zdrój,

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno-ciśnieniowy z doprowadzeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Solec Zdrój.


Z treścią wniosku można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515

Z up. WÓJTA
mgr inż.Artur Cygan
ZASTĘPCA WÓJTA

Zobacz również: