ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-09-15 08:11:15 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych na ustalenie/wskazanie przebiegu części działki stanowiącej drogę gminną, działki o nr ewid. 91 położonej w miejscowości Zagaje Kikowskie na długości ok 200m wg załącznika graficznego

I.    Nazwa Zamawiającego:

Gmina Solec-Zdrój ul. 1 Maja 10 28-131 Solec-Zdrój NIP: 655-18-79-623

II.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie/wskazanie przebiegu części działki stanowiącej drogę gminną, działki o nr ewid. 91 położonej w miejscowości Zagaje Kikowskie na długości ok 200m wg załącznika graficznego.

(na odcinku: od granicy zachodniej dz. 256 na długości dz. 257 oraz 258 położonych w Kikowie oraz na długości dz. 8 i 11 położonych w m. Zagaje Kikowskie - pokazanej na załączniku graficznym).

Utrwalenie punktów granicznych znakami granicznymi betonowymi oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

III.    Kryteria oceny i wyboru oferty :

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejszą pod względem ceny brutto dla całego zamówienia.
IV.    Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 28 września 2017 r. do godz. 15:00 na adres Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój z dopiskiem "Oferta na ustalenie/wskazanie przebiegu drogi w m. Zagaje Kikowskie" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres qrzeqorz.iablonski@solec-zdroi.pl
V.    Termin realizacji zamówienia :

2 miesiące od dnia podpisania umowy
VI.    Opis sposobu przygotowania oferty :

Ofertę należy złożyć na przygotowanym formularzu ofertowym - załącznik nr 1.

Zastrzega się prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie konkursu bez podania przyczyny.

 

W załączeniu:

 

 

 

WÓJT

mgr inż. Adam Pałys


Zobacz również: