OBWIESZCZENIE_

2008-03-10 13:56:16 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów .Dotyczącej miejscowości Wełnin

wzór


Solec-Zdrój, dnia 2008-03-10

Znak: GPŚ.II.7624-7/08


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm)

zawiadamiam, że na wniosek Gminy w Solcu Zdroju zostało wszczęte postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowie i przebudowie systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Wełnin, Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych o projektowanej wydajności 700 m3 /d i obsługi mieszkańców równoważnych ca RLM 5220, przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku – 255500 m3 oraz oczyszczalni ścieków pokąpielowych o projektowanej wydajności 200 m3 /d, przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku – 73000 m3.


Z treścią wniosku można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515

Z up. WÓJTA
mgr inż.Artur Cygan
ZASTĘPCA WÓJTA

Zobacz również: