OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2018-03-20 13:12:42 Obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój”

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój”, uchwalonego Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 29 sierpnia 2008 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 219 z dnia 17.10.2008 r., poz. 2925, zmienionego Uchwałą Nr XXXVIII/184/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 4 maja 2010 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 197 poz. 1906, z dnia 01.07.2010 r., Uchwałą Nr XVIII/96/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2016 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 2016, poz. 1415 z dnia 28.04.2016 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń przedmiotowej zmiany.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy w Solcu Zdroju Nr XXI/110/2016 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 23 czerwca 2016 r.


ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

obejmującego działki położone w obrębie:

1) Strażnik o nr ewid. 621/9, 621/8, 621/2, 621/1, 620, 619, 628, 629, 630, 631/1, 631/2, 631/4, 186/1, 186/2, 186/3, 186/6, 186/5, 544

2) Żuków o nr ewid. 1369, 1368, 1367

w dniach od 6 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu Zdroju, /sala konferencyjna/ o godz. 12oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi do zmiany planu należy składać na piśmie lub w formie elektronicznej (opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej) do Wójta Gminy Solec-Zdrój, na adres ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec - Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2018 r.


Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlega wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w terminie i w miejscu wymienionym wyżej.


Uwagi i wnioski w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do art. 39 w/w ustawy należy składać (na wyżej określonych zasadach) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2018 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 2, art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

Załączniki :

1. Projekt uchwały

2. Załącznik nr 1 do uchwały

3. Prognoza oddziaływania na środowisko

4. Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunekWójt Gminy Solec – Zdrój

Zobacz również: