ZAWIADOMIENIE

2018-05-30 18:20:51 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości, działki o nr ewid. 346 ark. 1 położonej w miejscowości Zborów. W wyniku podziału nieruchomości powstaną nowo utworzone działki

Solec - Zdrój, dn.  30.05.2018.

Znak: RIG-III.6831.4.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

  Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości, działki o nr ewid. 346 ark. 1 położonej w miejscowości Zborów. W wyniku podziału nieruchomości powstaną nowo utworzone działki:

 

1.        nr  346/1 o pow. 0,0516 ha                                                                                                 

2.        nr  346/2 o pow. 0,0531 ha

3.        nr  346/3 o pow. 0,5153 ha

 

     

            Na podstawie art. 10 Kpa każda ze stron postępowania, w każdym stadium postępowania a przede wszystkim przed wydaniem decyzji może zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie oraz wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju w ref. Inwestycji i Rozwoju Gminy pok. Nr 19 w godz.  700 – 1500

 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

 

           

 

 

Otrzymuje:

1)      Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju oraz BIP dnia 30.05.2018r.

2)      Wywieszono na tablicy ogłoszeń sołectwa Zborów

 

 

 

Z up Wójta

Grzegorz Jabłoński

insp. ds. Gospodarki przestrzennej

Zobacz również: