OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2018-06-01 19:34:05 Obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój”

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój”, uchwalonego Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 29 sierpnia 2008 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 219 z dnia 17.10.2008 r., poz. 2925, zmienionego Uchwałą Nr XXXVIII/184/2010 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 4 maja 2010 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 197 poz. 1906, z dnia 01.07.2010 r., Uchwałą Nr XVIII/96/2016 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2016 r. i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 2016, poz. 1415 z dnia 28.04.2016 r.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy w Solcu Zdroju Nr XI/46/2015 z dnia 14 września  2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części tekstowej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój, przyjętego uchwalą Nr XX/96/2008 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 29.08.2008 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój

 

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój

w dniach od 8 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 19, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu Zdroju, /sala konferencyjna/ o godz. 12oo.

Zmiana obejmuje część tekstową w zakresie mającym na celu dostosowanie jego ustaleń do aktualnie obowiązującego stanu prawnego, mającego odniesienie do wyznaczonego przeznaczenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi do zmiany planu należy składać na piśmie lub w formie elektronicznej (opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej) do Wójta  Gminy Solec-Zdrój, na adres  ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec - Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 r.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlega wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w terminie i w miejscu wymienionym wyżej.

 

Z uwagi na odstąpienie od przeprowdzenia srategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej zmiany tekstowej planu uzgodnione stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 22.03.2017 znak: WPN-II.410.1.20.2017.DZ oraz Państwowego Powiatowego Inspktora Sanitarnego z dnia 27.03.2017 znak: SE.V-4412/1/17 wyłożeniu podlega projekt zamiany części tekstowej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec Zdrój

 


            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 2, art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

·         o projekcie w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

 

 

 Wójt Gminy Solec – Zdrój

Adam Pałys

 

 

 

projekt uchwały

Zobacz również: