Zawiadomienie

2018-06-15 11:12:01 Obwieszczenia

Na podstawie art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie podziału nieruchomości, działki o nr ewid. 346 ark. 1 położonej w miejscowości Zborów.

Solec - Zdrój, dn. 15.06.2018.

Znak: RIG-III.6831.4.2018


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie podziału nieruchomości, działki o nr ewid. 346 ark. 1 położonej w miejscowości Zborów.

W wyniku podziału nieruchomości powstaną nowo utworzone działki:

  1. nr 346/1 o pow. 0,0516 ha

  2. nr 346/2 o pow. 0,0531 ha

  3. nr 346/3 o pow. 0,5153 ha


Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o wydaniu decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Solec - Zdrój.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.


Otrzymuje:

  1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju oraz BIP dnia 15.06.2018r.

  2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń sołectwa Zborów


Z up. Wójta Gminy Solec – Zdrój

Grzegorz Jabłoński

insp. ds. Gospodarki przestrzennejZobacz również: