OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2018-07-24 09:11:32 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój działając na podstawie art. 28 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490. ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Solec – Zdrój dnia 23.07.2018


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Wójt Gminy Solec - Zdrój działając na podstawie art. 28 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490. ze zm.) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

I. Nieruchomości położone w miejscowości Zagajów gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec – Zdrój, oznaczone na mapie ewidencji gruntów obrębu Zagajów jako działki :

 

Adres nieruchomości:

Zagajów gm. Solec – Zdrój, woj. świętokrzyskie

Nr działki ewidencyjnej :

44/1

Obręb ewidencyjny :

0014 - Zagajów

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej :

KW KI1B/00024851/1

Powierzchnia nieruchomości :

0,30 ha

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości wg. MPZP dla gminy Solec – Zdrój :

Na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój działka stanowi teren upraw rolnych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości powinien być zgodny z przeznaczeniem w MPZP.

Cena nieruchomości

4 500 zł brutto


Adres nieruchomości:

Zagajów gm. Solec – Zdrój, woj. świętokrzyskie

Nr działki ewidencyjnej :

44/2

Obręb ewidencyjny :

0014 - Zagajów

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej :

KW KI1B/00024851/1

Powierzchnia nieruchomości :

2,03 ha

Opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości wg. MPZP dla gminy Solec – Zdrój :

Na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój działka stanowi teren upraw rolnych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości powinien być zgodny z przeznaczeniem w MPZP.

Cena nieruchomości

21 000zł brutto


II. Powyższe nieruchomości są wolne od obciążeń.

III. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w wyznaczonym terminie wadium w gotówce we właściwej wysokości oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji przetargowej:

- oryginał dowodu wpłaty wadium

- dokument tożsamości

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie później niż 3 m-ce przed dniem przetargu

- osoby reprezentujące uczestników przetargu, udzielone im pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie

Cudzoziemców chcących nabyć nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1061 ze zmianami).

IV. W związku z wejściem w życie, z dniem 30 kwietnia 2016 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ( Dz.U. poz.585) oraz o zmianie niektórych ustaw w tym ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.), przetarg ogranicza się do osób które, są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art.2a ust. 1 i 2 oraz art.6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego tj. w przetargu mogą wziąć udział rolnicy indywidualni w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Rolnik indywidualny spełniający w/w warunki oraz zainteresowany udziałem  w przetargu powinien przed otwarciem przetargu ( tj. 21.09.2018 godz. 9.00 ) przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:


1.    oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 UKUR), poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa

2.    w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 pkt.  1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)

3.    oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych - wraz z dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze w zakresie wykształcenia rolniczego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu określonego w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz.109). Dowodem  potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji  Szwajcarskiej;


4.    dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej od 5 lat, tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności.

Po okazaniu przez oferenta w/w dokumentów komisji przetargowej w dniu przetargu zostaną one zweryfikowane a osoby spełniające w/w wymogi zostaną dopuszczone do przetargu.V. Przetarg odbędzie się dnia 21.IX.2018 o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Solcu - Zdroju w sali konferencyjnej urzędu (II piętro).

VI. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny nieruchomości brutto do dnia 18.IX.2018 na konto Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju Nr 66 85170007 0000 0000 0390 0013 w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu – Zdroju.

Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju potwierdzi , że otrzymał taki przelew do dnia 18.IX.2018 r. do godz. 15.00. Przedłożenie kopii polecenia przelewu wystawionego przez oferenta jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium, w dniu przetargu należy przedłożyć kopię dokonanego polecenia przelewu, na którym znajdować się będzie oryginalny stempel potwierdzający dokonanie przelewu.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osobie, która wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym

uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dniu po jego zakończeniu.

Wadium przepada w przypadku nie stawienia się nabywcy w Kancelarii Notarialnej w wyznaczonym przez Wójta Gminy Solec-Zdrój terminie sporządzenia aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich przy ulicy 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój pok. Nr 24 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie 41 377 60 41 wew. 30.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Zobacz również: