Zapytanie ofertowe na dostawę tablic informacyjnych dla projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy”

2018-07-31 09:39:52 Obwieszczenia

Zapytanie ofertowe na dostawę tablic informacyjnych dla projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy”

 

 logo_rpo_nowe.png

 

Znak:RIG.701.6.28.2018

 

Zapytanie ofertowe na dostawę tablic informacyjnych dla projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy”

 Proszę o przedstawienie oferty cenowej na:

 wykonanie i transport do Zamawiającego 3 sztuk tablic informacyjnych jednostronnych o wymiarach nie mniejszy niż 80cm x 120 cm, - wykonanych zgodnie z obowiązkami beneficjenta w zakresie promocji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Teksty opracowań: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020

w zakresie informacji i promocji”, „Karta Wizualizcji RPOWŚ 2014-2020:  znajduje się  na stronie internetowej dostępnej pod linkiem: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r 

Charakterystyczne parametry materiałów, użytych do wykonania tablicy.

- czcionka tekstu- Ubuntu

- blacha ocynkowana zaginana segmentowo, grubości nie mniejszej niż 1 mm,

- słupki z rury stalowej ocynkowanej o śr. 60 mm, długości 3,5m - łącznie 6 sztuk (po 2 na tablicę),

- druk solwentowy z pełnym odwzorowaniem kolorów, folia odblaskowa.

- należy przewidzieć montaż tablicy do słupków za pomocą odpowiednich uchwytów zapewniających stabilność tablicy.

 

2. Prosimy o podanie ceny netto i brutto dla całości zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem projektu, wykonaniem i dostawą tablic.

 

3. Przewidywany termin wykonania i dostawy  tablic do dnia 22.08.2018r.

 

4. Termin składania ofert cenowych do dnia 08.08.2018r.

Oferty można składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec – Zdrój lub w formie elektronicznej przesyłając na skrzynkę pocztową: inwestycje@solec-zdroj.pl

 

5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty- cena brutto.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec – Zdrój, pok. 13 lub 19, tel. (41)3776039 wew. 13 lub 19.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Logotypy 

Zobacz również: