Ogłoszenie - Konkurs ofert

2018-11-27 13:31:53 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS) w 2019 roku.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm).


I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania.

1. Powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu na terenie gminy Solec-Zdrój

ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie ŚDS.

2. Kwota przeznaczona na realizację zadania: 695.760,00 zł.

3. Dotacja ta winna być przeznaczona w całości na działalność bieżącą ŚDS.

4. Dotacje będą przyznane odpowiednio:

– miesięcznie przez cały okres realizacji zadania w 12 transzach : styczeń-grudzień 2019 r.

- miesięcznie po 1/12 kwoty przeznaczonej na realizację zadania.


II. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania przedmiotowego zadania określają

przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t.j.: Dz. U. z 2018, poz. 450 ze zm.)

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm)

zm.)

c) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)

d) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań

publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)

2. Warunkiem przyznania dotacji będzie zawarcie umowy pisemnej pomiędzy Gminą Solec-

Zdrój, a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.


III. Termin i miejsce składania ofert.

1.Termin składania ofert: do dnia 19 grudnia 2018 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu

Gminy w Solcu-Zdroju w godz. 7.00-15.00.

2.Oferta złożona po terminie nie zostanie objęta procedurą konkursową.


IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Dokonywanie wyboru oferty na realizację zadania nastąpi w terminie do dnia 21 grudnia

2018 roku w trybie konkursu otwartego.

2. Dokonywanie wyboru ofert zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

(Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz.1586) tylko na pobyt dzienny.


3. Kryteria wyboru ofert


3.1. Kryteria formalne:

a) oferent jest organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 lub podmiotem

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie;

b) oferent przedłoży kompletną ofertę na wymaganym druku wraz z załącznikami, podpisaną

przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

W ofercie należy szczegółowo opisać standardy wynikające z § 9-12 (zatrudnienie) oraz z

§ 18 (standardy usług) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

3.2. Kryteria merytoryczne:

a) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,

b) ocena proponowanej przez oferenta jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy

udziale których oferent będzie realizować zadanie,

c) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do

zakresu rzeczowego zadania,

d) uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność

założeń zadania do oczekiwanych efektów),

e) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zadań publicznych zleconych podmiotowi w

latach poprzednich (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten

cel środków).


W 2018 roku zadania w zakresie objętym konkursem zrealizowano na kwotę 597.982,60 zł.

Zobacz również: