OGŁOSZENIE

2019-02-07 14:54:35 Obwieszczenia

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec – Zdrój w roku 2019.

OGŁOSZENIE

 z dnia 07 lutego 2019 roku

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr XI/44/2015 Rady Gminy Solec Zdrój z dnia 14 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Wójt Gminy Solec-Zdrój

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec – Zdrój w roku 2019I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

1. Termin składania wniosku upływa dnia 01 marca 2019 r. o godzinie 14:00.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój lub przesłać pocztą w terminie do dnia 01 marca 2019 roku do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Realizacja zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Solec-Zdrój w roku 2019”.

2. Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

3. Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest złożenie wniosku stanowiącego Załącznik Nr 1 lub Załącznik Nr 1a (Załączniki do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy http://www.solec-zdroj.pl oraz na stronie BIP Urzędu Gminy http://bip.solec-zdroj.pl.
Załącznik Nr 1 dotyczy ofert składanych przed dniem 01 marca 2019 r.
Załącznik Nr 1a dotyczy ofert składanych po dniu 01 marca 2019 roku.

 

II.  WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu.

3. Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.

4. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera). 

 

III.   ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Złożenie wniosku o wsparcie  nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków w wysokości,  o którą występuje Beneficjent.

2. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja

3. Szczegółowe i ostateczne warunki przyznania wsparcia finansowego regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Solec-Zdrój, a wybranym Beneficjentem.

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Realizacja zadania obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2019 roku.

2. Warunki realizacji zadań:

  • Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
    -    organizacje pozarządowe,
    -    podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2018.450 ze zm.)

  • Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.V.  Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

a)  realizacja programów szkolenia sportowego,

b)  pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwa w tych zawodach,

c) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu,

d)  zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego,

e)  organizacji imprez sportowych na terenie Gminy.

 

VI. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowywane wydatki z tytułu:

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

b) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,

d) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

e) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji

 

VII Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 82/2015 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku po zbadaniu prawidłowości i terminowości złożenia ofert opiniuje złożone oferty, sporządzając z tych czynności protokół.
Protokół podlega przekazaniu Wójtowi Gminy, który podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu zadania.

 

VIII. Wójt Gminy Solec-Zdrój poda do publicznej wiadomości w terminie do 15 marca 2019 roku wykaz podmiotów, którym udzielone zostało dofinansowanie.

 

IX. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w 2019 roku - 30. 000, 00 zł.

                                                                                                                                                                                               

                                                                            

                                                                                                            Wójt Gminy Solec-Zdrój

                                                                                                            mgr inż. Adam Pałys

Załączniki :

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Zobacz również: