Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju oraz dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie

2019-05-28 14:45:45 Obwieszczenia

Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju oraz dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie

Zarządzenie nr 57/2019 

Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 28.05.2019 r

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju oraz dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie.

 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)  oraz art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.         Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:

a)       Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju;

b)      Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie

2.      Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

§ 3

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Solec-Zdrój odrębnym zarządzeniem.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój

        Adam Pałys

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 57/2019

Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 28.05.2019 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Solec-Zdrój

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1)      Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju

2)      Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie

 

I.          Organ prowadzący szkołę: Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

II.        Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

1)      Zespół Szkół w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 18, 28-131 Solec-Zdrój

2)      Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie, Zborów, ul. Zwierzyniec 3, 28-131 Solec-Zdrój

III.      Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1.     Osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:

1)      posiada wykształcenie co najmniej wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej,

2)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4)      uzyskała:

a)       co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)       w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy
w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, 

5)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7)      nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust 1 ustawy z dnia 20.07.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

8)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10)  nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1458 ze zm.),

11)  w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 931).

 

2.     Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole albo przedszkola może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, oraz

2)      spełnia wymagania określone w ust III pkt 1 ppkt 2-11

 

3.     Stanowisko dyrektora zespołu publicznych placówek może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)      posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5)      spełnia wymagania określone w ust III pkt 1, ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 

4.     Stanowisko dyrektora zespołu szkół może zajmować również:

1)      nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2)      nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 roku
o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 263)

- spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597)
, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

IV.      Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

            1.       uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki;

           2.       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub

b)    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

c)    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

            3.       oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-      imię (imiona) i nazwisko,

-      datę i miejsce urodzenia,

-      obywatelstwo,

-      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

            4.       poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

            5.       poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

            6.       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7.10.1999 r. o języku polskim (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 931) - w przypadku cudzoziemca;

            7.       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

            8.       oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

            9.       oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

          10.     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.);

          11.     oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;

          12.     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

          13.     poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

          14.     oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) lub o której mowa w art. 276 ust 1 ustawy z dnia 20.07.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

          15.     oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

          16.     oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.)

 

 

V.        Oferty zawierające komplet dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem:

 

„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ………………………………………………………………………..”

                                                                     (nazwa placówki, na którą kandydat składa swoją kandydaturę)

 

w terminie do dnia 14.06.2019 r. do godź 15.00

na adres: Urząd Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój (biuro obsługi interesanta)

 

W przypadku przesłania oferty pocztą, o dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

 

VI.      Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Solec-Zdrój.

Na żądanie Wójta Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. IV pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

VII.    Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju Referat Organizacyjny, Promocji i Kultury, pok. nr 27, tel. 41 3776039 w. 34.

 

 

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć załącznik do Zarządzenia Wójta nr 57/2019)


Zobacz również: