OBWIESZCZENIE

2008-03-27 12:55:16 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów .Dotyczącej miejscowości Zborów

wzór


Solec Zdrój, dnia 2008.03.26.

Znak: GŚP.II.7624-5/08


OBWIESZCZENIE

Gmina Solec Zdrój, ul. 1 maja 10, 28-131 Solec Zdrój działając na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm./ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2008.03.26. Znak: GŚP.II.7624-5/08 Wójt Gminy Solec Zdrój wydał postanowienie następującej treści:


Solec Zdrój, dnia 2008.03.26.

Znak: GŚP.II.7624-5/08


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ), art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ), w związku z wnioskiem Gminy Solec Zdrój, ul. 1-go Maja 14, 28-131 Solec Zdrój o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowie i przebudowie systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów

Dotyczącej miejscowości Zborów, Gmina Solec Zdrój

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rurociągami tłocznymi, pompowni sieciowej i zagrodowej wraz z wszelkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania oraz zasilaniem w energie elektryczną, obejmującej nieruchomości położone w miejscowości Zborów gmina Solec-Zdrój.


postanawia się :

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania w/w inwestycji na środowiskoUzasadnienie


Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm), sieci kanalizacyjne zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju oraz Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju z zapytaniem o potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko i jego zakresu dla przedsięwzięcia jw.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju – Opinią Sanitarną z dnia 2008.03.14. znak: SE.V.4431/44/08 potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko nie uznał za konieczną.

oraz Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju – postanowieniem z dnia 2008.03.17. znak: RLO-7634/21/08 potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko nie uznał za konieczną.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm),

Otrzymują :

1. Urząd Gminy Solec Zdrój ( wnioskodawca )

2. a/a

Z up. WÓJTA
mgr inż.Artur Cygan
ZASTĘPCA WÓJTA

Zobacz również: