Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2020-11-19 15:44:32 Obwieszczenia

       logo_wody_polskie.png                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Sandomierz, 17.11.2020 r.

 

 

 

KR.ZUZ.4.4210.223.2020.MO

 

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

 

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że zostało wszczęte na wniosek Gminy Solec-Zdrój z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój za pośrednictwem pełnomocnika Pani Magdaleny Kułaga-Rak postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów tj. prowadzenie pod dnem rzeki Rzoska, Dopływu spod Kosinowa oraz pod dnem cieków niewyróżnionych rur kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w rurze osłonowej w m. Sułkowice, Piasek Nowy oraz Żuków, gm. Solec-Zdrój.

Zasięg oddziaływania obejmuje działki o nr ewid.: 358, 157, 325 obręb 0009 Sułkowice, 72, 334, 688, 652, 1346/5 i 928 obręb 0005 Piasek Mały oraz 1188 i 1189 obręb 0019 Żuków, gmina Solec-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 1 (poniedziałek – piątek w godz. 800-1600), a ewentualne wnioski i uwagi
można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


                                                                              

Z poważaniem

          Dariusz Gorzkiewicz

Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu

/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznie/

 


Zobacz również: