OBWIESZCZENIE

2008-04-11 13:39:58 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Wełnin, Gmina Solec - Zdrój.

Solec-Zdrój, dnia 2008-04-10

Znak: GPŚ.II.7624-7/08OBWIESZCZENIE


Gmina Solec Zdrój, ul. 1 maja 10, 28-131 Solec Zdrój działając na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm./ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu2008-04-10 znak: GPŚ. II.7624-7/08 wydał postanowienie następującej treści:


Solec-Zdrój, dnia 2008-04-10

Znak: GPŚ.II.7624-7/08


                                                POSTANOWIENIENa podstawie art. 123 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ), art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ), w związku z wnioskiem Gminy Solec Zdrój, ul. 1-go Maja 14, 28-131 Solec Zdrój o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Wełnin, Gmina Solec - Zdrój.postanawia się :


nałożyć obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Wełnin, Gmina Solec - Zdrój.

1. W/w raport należy sporządzić zgodnie z art. 52 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

2. Należ także dokonać:

  1. analizy aspektu akustycznego i emisji zapachów z przepompowni

  2. analizy zagrożeń w sytuacjach awarii

  3. analizy zagrożeń etapu realizacji


Uzasadnienie


Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 72 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm), budowa oczyszczalni ścieków przewidziana do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców jest przedsięwzięciem, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju oraz Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju z zapytaniem o potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowych inwestycji na środowisko i jego zakresu dla przedsięwzięcia jw.

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju – Opinią Sanitarną z dnia 2008.04.02. znak SE.V-4431/48/08 potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie:

  1. analizy aspektu akustycznego i emisji zapachów z przepompowni

  2. analizy zagrożeń w sytuacjach awarii

  3. analizy zagrożeń etapu realizacji

uznał za konieczną. PPIS uznał, iż przedsięwzięcie można realizować bez negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi, wymaga to jednak dokonania analizy aspektów emisji akustycznej i zapachowej przepompowni oraz analizy zagrożeń wynikających z sytuacji awarii oraz toku realizacji.

2. Starosta Buski w Busku Zdroju – postanowieniem z dnia 2008.03.18. znak RLO-7634/32/08, stwierdził potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.


Pouczenie


Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm),                                                                                            WÓJT

mgr inż. Adam Pałys
Otrzymują :

1. Urząd Gminy Solec Zdrój ( wnioskodawca )

2. Strony wg wykazu

3. A/a


Zobacz również: