Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2021-03-29 12:55:37 Obwieszczenia

na realizację w roku 2021 „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020-2021”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378 ze zm.), art. 114 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 295, 567, 1493, 2112, 2345, 2401 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 9a, art. 48 ust. 1, art. 48b ust. 1, ust. 2-4, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345, 2401, z 2021 r. poz. 91, 159 ze zm.)

 

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój

ogłasza otwarty konkurs  na realizację w roku 2021 „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020-2021”

zwanego dalej Programem.

 

Program jest uzupełnieniem świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ze względu na ograniczenia dostępności do świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia bezpośrednio na terenie gminy, Program uzupełni potrzeby zgłaszane przez mieszkańców gminy i zapewni dostęp do bezpłatnych świadczeń rehabilitacyjnych bezpośrednio na terenie Gminy Solec-Zdrój.

 

W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 295, 567, 1493, 2112, 2345, 2401 ze zm.).

 

Udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych odbywać się będzie wyłącznie w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie Gminy Solec-Zdrój.

 

Świadczenia w ramach Programu udzielane będą dobrowolnie i bezpłatnie; świadczenia udzielane będą do wyczerpania środków.

 

Świadczenia finansowane z budżetu Gminy Solec-Zdrój nie mogą być finansowane równocześnie z innych źródeł, dotyczy to w szczególności świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

I. Zakres zadania:

 

Zakres świadczeń w ramach Programu obejmuje:

 

Udzielenie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Solec – Zdrój na podstawie „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 – 2021, który został przyjęty Uchwałą Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 3 grudnia 2019 roku polegającym na wykonaniu usług wskazanych w poniższym katalogu świadczeń:

 

RODZAJ ZABIEGU

WARTOŚĆ PUNKTOWA ZA 1 ZABIEG

1.

Jonoforeza

5

2.

Prądy diadynamiczne

5

3.

Prądy interferencyjne

5

4.

Laser

6

5.

Sollux

5

6.

TENS

5

7.

Ultradźwięki

5

8.

Masaż klasyczny całościowy kręgosłupa

20

9.

Masaż klasyczny częściowy

15

10

Masaż wibracyjny

15

11.

Krioterapia miejscowa

8

12.

Elektrostymulacja

5

13.

Pole magnetyczne (magnetronik)

5

14.

Galwanizacja

5

15.

Kinezyterapia

30

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu w 2021 roku – 70.000,00 zł

 

III. Cel zadania:

 

Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Solec-Zdrój do zabiegów rehabilitacyjnych oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez przywracanie im sprawności ruchowej.

Usunięcie procesów chorobowych oraz zapobieganie nawrotom i postępowaniu choroby. Zwalczanie bólu i stanów zapalnych. Zapobieganie następstwom chorób przewlekłych związanych z narządem ruchu. Podniesienie jakości życia i ograniczenie postępu choroby poprzez edukację prawidłowego postępowania i prowadzenia odpowiedniego usprawniania. Wsparcie, pomoc rehabilitacyjna osobom przewlekle chorym z dysfunkcją narządu ruchu.

 

IV. Wydatki pokrywane ze środków własnych Gminy.

 

Umowa udzielająca dotacji na realizację Programu, określająca szczegółowe warunki realizacji zadania, zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, zawarta zostanie z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę i będzie obowiązywała od dnia jej podpisania do 31 listopada 2021 roku, chyba że nastąpią okoliczności, na podstawie których umowa zostanie wypowiedziana. Warunki takie zostaną szczegółowo określone w umowie.

 

Realizacja Programu rozpocznie się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy i zakończy się do dnia 31 listopada 2021 roku.

 

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zlecenia zadania reguluje umowa zawarta między Gminą a oferentem.

 

Gmina Solec-Zdrój zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji zadania bez konieczności wcześniejszego informowania realizatora zadania o planowanej kontroli.

 

W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków publicznych niezgodnie z warunkami konkursu lub umowy środki te zostaną zwrócone na konto Gminy Solec-Zdrój wraz z ustawowymi odsetkami.

 

 

Jednostka realizująca zadanie wyłoniona w wyniku konkursu nie może zlecić realizacji zadania innej jednostce pod rygorem unieważnienia umowy.

 

V. Warunki, jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o środki publiczne przeznaczone na realizację zadania:

       Warunki lokalowe:

       - lokal położony na terenie Gminy Solec-Zdrój, posiadający wszelkie niezbędne prawem

         odbiory i decyzje,

      - wejście do obiektu wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

      - poręcze i uchwyty w węzłach sanitarnych,

      - w obiekcie co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla pacjentów

        dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

      - gabinet wyposażony w zestaw do udzielania pierwszej pomocy.

     Wymagania dotyczące personelu:

     - magister fizjoterapii.

     Wyposażenie do zabiegów fizjoterapeutycznych wymagane w miejscu udzielania świadczenia:

     - aparat do elektroterapii,

     - aparat do ultradźwięków,

     - aparat do magnetoterapii,

     - aparat do laseroterapii punktowej,

     - lampa Sollux.

    Wyposażenie sali kinezyterapii:

    - stół rehabilitacyjny,

    - drabinki rehabilitacyjne,

    - materace gimnastyczne,

    - rotory do ćwiczeń kończyn górnych i kończyn dolnych,

    - UGUL lub inny system spełniający jego rolę,

    - stół lub tablica do ćwiczeń manualnych ręki.

    Wyposażenie sali do masażu:

    - stół do masażu,

    - aparat do masażu wibracyjnego.

    Wymagane warunki dotyczące pomieszczeń:

   - pomieszczenia powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z    dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595).

 

  Podmiot jest zobowiązany posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej

  podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów

  z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

  cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019, poz. 866).

  Realizacja świadczeń w ramach Programu musi odbywać się w dni powszednie od poniedziałku

  do piątku, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych przez 8 godzin dziennie, zawartych  

  między godzinami 8.00 – 18.00.

 

VI. Zasady udzielania świadczeń:

 

1. Do udziału w Programie może być zakwalifikowany pacjent będący mieszkańcem Gminy Solec-Zdrój, który zgłosił się z odpowiednim skierowaniem. Pacjenta do udziału w Programie kwalifikuje podmiot realizujący Program, biorąc pod uwagę dostępność zabiegu oraz środków finansowych na dany rodzaj zabiegu. O liczbie cykli terapeutycznych dla jednego pacjenta decyduje podmiot medyczny realizujący program, biorąc pod uwagę limity środków oraz dostosowując liczbę, częstotliwość oraz czas trwania spotkań w zależności od stanu zdrowia uczestnika.

 

2.  Udział w Programie jest możliwy po uzyskaniu skierowania od lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty lub lekarza w trakcie specjalizacji, który udziela świadczeń finansowanych przez NFZ.

 

3. W ramach Programu realizator (podmiot leczniczy) zamieści informację o Programie na swojej tablicy informacyjnej.

 

4. Podmiot zapewni ochronę danych uczestników Programu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).

 

VII. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do:

 

1. Zawarcia umowy na realizację Programu (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) zgodnie z treścią złożonej oferty w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o wyborze.

2. Informowania Wójta Gminy Solec-Zdrój o liczbie pacjentów objętych programem w terminach określonych w umowie.

3. Przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej pacjenta wypełnianej przed i po zakończeniu cyklu terapeutycznego.

4. Opracowania raportu rocznego (oceny efektywności programu), na podstawie ankiet zebranych od pacjentów oraz raportów miesięcznych w terminach określonych w umowie.

 Realizator programu zobowiązany będzie do prowadzenia odrębnej rejestracji pacjentów objętych programem.

 

VIII. Do oferty należy dołączyć:

 

Wszystkie dokumenty wskazane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) oraz zawierać datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta w konkursie.

 

IX. Składanie ofert:

 

1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać bezpośrednio w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1 Maja 10, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 15.00 lub przesłać na adres Urzędu, tj. ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój (decyduje data wpływu) z oznaczeniem podmiotu składającego ofertę i dopiskiem "Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku „Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Solec-Zdrój na lata 2020-2021", w terminie do dnia 14 kwietnia 2021 roku do godz. 8.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Paulina Wojtacha – tel. 41/3776039 w. 34.

 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godz. 8.10.

 

3. Oferent może wycofać złożoną ofertę tylko w formie pisemnej.

 

4. Oferty świadczeniodawców uczestniczących w postępowaniu konkursowym nie podlegają zwrotowi.

5. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z dołączonymi kopiami dokumentów, tj.:

- wypisem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 106, w związku z art. 217 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 295, 567, 1493, 2112, 2345, 2401 ze zm.) zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany,

- odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem, potwierdzającym m.in. Status prawny oferenta, zakres prowadzonej działalności i sposób reprezentacji zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany; jeżeli działania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają odrębnych upoważnień – stosowne upoważnienia udzielone tym organom,

- decyzją w sprawie nadania numeru NIP,

- zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON,

- polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, ważną w okresie wykonywania umowy lub zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenie w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy.

Zaoferowana cena jednostkowa brutto za 1 punkt udzielonych świadczeń nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji umowy.

W formularzu ofert należy wypełnić wszystkie pola czytelnie. W pola, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać "nie dotyczy".

Załączniki przedkładane w formie kserokopii muszą być uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.

 

X. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 19 kwietnia 2021 roku, po uzyskaniu opinii komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 60/2019 Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 30 maja 2019 roku.

 

2. Ocena ofert:

- pod względem formalnym (prawidłowo wypełniony formularz ofertowy wraz z kompletnymi załącznikami);

- ocena merytoryczna (kwalifikacje kadry, warunki lokalowe, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną).

 

Oferty spełniające wymogi formalne i merytoryczne oceniane będą według następujących kryteriów:

- poziom ceny brutto za 1 pkt przeprowadzenia usługi – kryterium to ważyć będzie w 100% na ocenie oferty

- oferta z najniższą ceną brutto za 1 pkt przeprowadzenia usługi będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez publikację na stronie internetowej Gminy Solec-Zdrój www.solec-zdroj.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.solec-zdroj.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

 

4. Gmina  zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie postępowania lub do pozostawienia postępowania konkursowego bez rozstrzygnięcia.

 

 

XI. Gmina zastrzega:

 

1. Prawo wezwania oferenta w celu uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień;

2. Możliwości zamknięcia konkursu bez wyboru oferty;

3. Możliwość przyznania kwoty na realizację Programu niżej od wskazanej w ogłoszeniu;

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021


Załącznik nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021

 Załącznik Nr 1 do umowy

Załącznik Nr 2 do umowy

Zobacz również: