OBWIESZCZENIE

2008-04-23 14:02:40 Obwieszczenia

Budowa budynku hotelowego z częścią rehabilitacyjno-przyrodoleczniczą wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi techniczno-technologicznymi na działce nr ewid. 572/2, ul. Partyzantów, Solec Zdrój.

wzór

Solec Zdrój, dnia 2008.04.22.

.

Znak: GŚP.II.7624-3/08


OBWIESZCZENIEGmina Solec Zdrój, ul. 1 maja 10, 28-131 Solec Zdrój działając na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm./ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2008.04.22. Znak: GŚP.II.7624-3/08 Wójt Gminy Solec Zdrój wydał postanowienie następującej treści:


Solec Zdrój, dnia 2008.04.22.

Znak: GPŚ.II.7624-3/08


                                                                                                                                                POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ), art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ), w związku z wnioskiem „Malinowy Zdrój” sp. z o.o. oś Teatralne 24, 31-946 Kraków działając poprzez pełnomocnika Jerzy Gryc, Team s.c. ul. Wojska Polskiego 18 A, 28-100 Busko Zdrój o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku hotelowego z częścią rehabilitacyjno-przyrodoleczniczą wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi techniczno-technologicznymi na działce nr ewid. 572/2, ul. Partyzantów, Solec Zdrój.


postanawia się :


odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn: Budowa budynku hotelowego z częścią rehabilitacyjno-przyrodoleczniczą wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi techniczno-technologicznymi na działce nr ewid. 572/2, ul. Partyzantów, Solec Zdrój.


Uzasadnienie


Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 49 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm), ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób, poza obszarami miejskimi wraz z towarzyszącą infrastrukturą zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju oraz Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju z zapytaniem o potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko i jego zakresu dla przedsięwzięcia jw.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju – Opinią Sanitarną z dnia 2008.04.08. znak: SE.V.4431/35/08 potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia w zakresie wpływu na zdrowie ludzi nie uznał za konieczną.

oraz Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju – postanowieniem z dnia 2008.03.14. znak: RLO-7634/18/08 potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko nie uznał za konieczną.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm),

Z up. Wójta
Mgr inż. Piotr Kalita
Kierownik Ref. Rolnictwa
Inwestycji i Gospodarki Gruntami

Zobacz również: