OBWIESZCZENIE

2008-04-24 14:46:58 Obwieszczenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin

wzór

Solec-Zdrój, dnia 2008.04.23.

.

Znak: GŚP.II.7624-9/08


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm)

zawiadamiam, że na wniosek Gminy w Solcu Zdroju zostało wszczęte postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wełnin, gmina Solec Zdrój.

- Długość projektowanych kanałów sanitarnych grawitacyjnych głównych wynosi

L = 5990 m. o średnicy d 200 PCV

- Długość projektowanych przyłączy domowych L = 4270 mb. o średnicy d 150 PCV i d 63 PE

- Długość projektowanego rurociągu tłocznego L = 2800 mb. d 90 PE

- Łączna długość proj. Kanalizacji sanitarnej ca’ L = 13,1 km.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana będzie z rur PCV natomiast wszystkie rurociągi tłoczne z rur PE zgrzewanych. Studnie na sieci d 1000 mm. z plastiku, studnie na przykanalikach d 400 mm. plastik, studnie przyłączeniowe d 400 mm. plastik.

- Przepompownie sieciowe 4 szt. o wydajnościach od 2.5 do 5.0 l/s, o mocy 2.5 do 7.5 kW

Pompownie o pompach zatopionych typ z otwartym wirnikiem, pompownie nie wymagające gospodarki skratkami. Sterowanie pompowni automatyczne z powiadamianiem o awarii.

Komory pompowni szczelne z polimerobetonu

- Przydomowe przepompownie ścieków (UZT) 2 szt. o wydajności 1.0 l/s i mocy P = 0.9 kW, pracujące automatycznie z powiadamianiem o awarii, zabudowane w szczelnych studniach plastikowych.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno-ciśnieniowy z doprowadzeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Solec Zdrój.


Z treścią wniosku można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515

Z up. Wójta
Mgr inż. Piotr Kalita
Kierownik Ref. Rolnictwa
Inwestycji i Gospodarki Gruntami

Zobacz również: