Zawiadomienie

2021-10-04 14:10:27 Obwieszczenia

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia Lokalizacji Celu Publicznego dla inwestycji pn: Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie

Solec – Zdrój, 04.10.2021
Znak: RIG-III.6730.3.2020
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).

zawiadamiam
o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia Lokalizacji Celu Publicznego dla inwestycji pn: 
Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie,
obejmującej część nieruchomości o numerach ewidencyjnych 87, 58, 89, 13/4, 13/5, 13/2, 13/3, 41, 43, 44, 45/2, 45/1, 46/1, 47, 48/2, 40, 50/1, 51/1, 51/2, 52, 56/1, 57, 39, 56/2, 55, 54, 88/7, 88/6, 88/11, 88/15, 88/14, 88/16, 88/17, 88/19, 88/20, 88/21, 88/22, 88/23, 88/24, 88/25, 88/26, 88/1, 88/5, 88/2, 86/1, 88/3, 88/4, 142, 130, 148, 129/1, 128/1, 143, 144, 154, 156, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 174, 180, 179, 86/2 położonych w miejscowości Zielonki, obręb 0018 Zielonki, gmina Solec–Zdrój.

Wniosek złożony przez P. Agatę Kubiec, Pracownia Projektowa Agata Kubiec, ul. Zagórska 215 D, 25–362 Kielce, działającej z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach


Strony zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 27 oraz w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia składać wypowiedzi i ewentualne uwagi w sprawie.
Po tym terminie w oparciu o zebrany materiał dowodowy zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie. 

Otrzymują:
1) Tablica ogłoszeń w miejscowości Zielonki
2) Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Solec - Zdrój
3) BIP
4) A/a

Zobacz również: