Zawiadomienie

2021-10-22 14:40:22 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 240 o powierzchni 0,1265 ha położonej w Piestrzcu

Solec - Zdrój, dn. 22.10.2021.

Znak: RIG-III.6831.14.2021

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21) zawiadamia się, że z wniosku Gminy Solec – Zdrój zostało wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości działki oznaczonej nr ewid. 240 o powierzchni 0,1265 ha położonej w Piestrzcu zgodnie z którym w wyniku podziału nieruchomości powstaną nowo utworzone działki:

1)      240/1 o pow. 0,0045 ha

2)      240/2 o pow. 0,1097 ha

3)      240/3 o pow. 0,0123 ha

 

Celem podziału jest regulacja przebiegu granic.

 

Zainteresowane strony na podstawie art. 49 ust 2 Kpa w ciągu 14 dni od dnia ukazania się zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Solcu - Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój, pok. Nr 27 w godzinach od 700 do 1500 i zgłosić ewentualne zastrzeżenia, wnioski i uwagi w sprawie.

 

 

 

 

Otrzymują:

1)      Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju oraz BIP dnia 22.10.2021r.

2)      Wywieszono na tablicy ogłoszeń sołectwa Piestrzec

Zobacz również: