OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Solec - Zdrój

2021-11-02 10:33:59 Obwieszczenia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec – Zdrój na terenie Gminy Solec – Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Solec – Zdrój, dn. 02.11.2021

Znak: RIG-III.6720.1.2021

Znak: RIG-III.6721.3.2021

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Solec - Zdrój

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

1.    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2.    Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec – Zdrój na terenie Gminy Solec – Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1, art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z póź. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Solec-Zdrój uchwały

1.1. nr XXVII/158/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój. Zmiana studium polega na opracowaniu nowej edycji tego dokumentu obejmującego cały obszar w granicach administracyjnych gminy oraz

1.2. nr XXVII/159/2021 z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec – Zdrój na terenie Gminy Solec - Zdrój. Zmiana planu polega na opracowaniu nowej edycji tego dokumentu obejmującego obszar w granicach administracyjnych sołectwa Solec – Zdrój.

 

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do projektu studium, planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko pisemnie do Urzędu Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, drogą pocztową na jego adres albo w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, w terminie do dnia 30.11.2021 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji z miany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój

Wójt Gminy Solec-Zdrój, jako Administrator Danych Osobowych pozyskanych w ramach składanych wniosków, wypełniając art. 12 i art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wskazuje, że wszelkie informacje o ochronie danych osobowych zawarte są na stronie www.bip.solec-zdroj.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych można kontaktować się na adres email: iod.rodo.ochrona@gmail.com, tel. 663 189 833.

 

Wójt Gmny Solec – Zdrój

Obwieszczenie wywieszono

1)       na stronie BIP Urzędu Gminy Solec -Zdrój

2)       na stronie internetowej www.solec-zdroj.pl

3)       na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy

4)       na tablicach ogłoszeń w sołectwach

Zobacz również: