OBWIESZCZENIE

2008-05-14 11:59:39 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Zborów

wzór

Znak: GPŚ.I.7331-3/08
Solec-Zdrój, dnia 14. 05.2008r.


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12.05.2008. że wpłynęły wszystkie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,

dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca miejscowości Zborów , Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rurociągami tłocznymi, pompowni sieciowej i zagrodowej wraz z wszelkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania oraz zasilaniem w energie elektryczna, obejmującej nieruchomości położone w miejscowości Zborów gmina Solec-Zdrój, wykazane na mapach stanowiących załącznik graficzny.Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma w godzinach 7.15-15.15. oraz składać wypowiedzi i ewentualnie uwagi co do zebranych dowodów i materiałów.

WÓJT
mgr inż.Adam Pałys

Zobacz również: