Otwarty konkurs ofert

2022-03-17 08:32:09 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec – Zdrój w roku 2022

I. PODMIOTY UPRAWNIONE

1.      Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

- organizacje pozarządowe,

-   podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

2.      Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

3.      Do konkursu dopuszcza się jedynie projekty zgłoszone na obowiązujących formularzach ofert zgodnych z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) pod rygorem odrzucenia.

4.      Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

5.      Oferty złożone po terminie określonym w § 5 ust 1 nie będą rozpatrywane.

6.      Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

1. Termin składania wniosku upływa dnia 7 kwietnia  2022 r. o godzinie 14:00.

Wnioski należy składać w pokoju Nr 18  Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju (sekretariat), ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój lub przesłać pocztą w terminie do dnia 7  kwietnia 2022 roku do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Realizacja zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Solec-Zdrój w roku 2022”.

2. Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

3. Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest złożenie wniosku stanowiącego Załącznik Nr 2 (Załączniki do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy  http://www.solec-zdroj.pl oraz na stronie BIP Urzędu Gminy  http://bip.solec-zdroj.pl.

III.  WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status  prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu.

3. Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.

4. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera). 

IV.   ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1.       Złożenie wniosku o wsparcie  nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków w wysokości,  o którą występuje Beneficjent.

2.       Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja

3.       Szczegółowe i ostateczne warunki przyznania wsparcia finansowego regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Solec-Zdrój, a wybranym Beneficjentem.

4.       Opiniowania złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem  Nr 82/2015 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015 roku (skład komisji konkursowej został zmieniony Zarządzeniem Nr 36/2018 Wójta Gminy Solec – Zdrój z dnia 9 marca 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 6/2021 Wójta Gminy Solec -Zdrój z dnia 27 stycznia 2021 roku).

5.       W przypadku ofert niespełniających warunków formalnych w postaci niekompletności lub wątpliwości w zakresie reprezentacji podmiotu, Oferent ma możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnej informacji pod rygorem odrzucenia wniosku.

6.       Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria:

- zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,

- możliwość realizacji zadania przez organizację,

- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu  rzeczowego zadania,

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji   pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność  i terminowość oraz sposób rozliczenia  otrzymanych na ten cel środków.

7.       Komisja dokona oceny ofert w terminie do 7 dni od daty końcowej składania ofert konkursowych.

8.       Komisja przedstawi Wójtowi Gminy Solec-Zdrój protokół z oceny poszczególnych ofert.

9.      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.solec-zdroj.pl w dziale „ogłoszenia”, na stronie internetowej Urzędu Gminy http://www.solec-zdroj.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Realizacja zadania obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 roku.

2. Warunki realizacji zadań:

·         Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
-    organizacje pozarządowe,
-    podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2020.1057 ze zm.)

·         Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

·         Zgodnie z uchwała Nr 157 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłaszania konkursów ofert w trybie powierzenia w czasach pandemii COVID-19 z uwagi na pogłębiający się kryzys wśród organizacji pozarządowych wywołanych epidemią COVID-19 nie jest wymagany wkład własny w formie finansowej jak i osobowej.

·         Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego, zgodnego ze wzorem sprawozdania określonego Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

VI.  Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o    charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

a)  realizacja programów szkolenia sportowego, 

 b)  pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub  uczestnictwa w tych zawodach,  

  c) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu,

 d)  zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie     posiadanego sprzętu sportowego,

e)  organizacji imprez sportowych na terenie Gminy.

 

VII. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowywane wydatki z tytułu:

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

b) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,

d) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

e) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji

VIII. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy     Solec-Zdrój w 2022 roku  - 50. 000, 00 zł.

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                     Wójt Gminy Solec – Zdrój

                                                                                                          Adam Pałys

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 


Zarządzenie nr 19/2022 Wójta Gminy Solec Zdrój z dnia 16 marca 2022 roku


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2022 Wójta Gminy Solec - Zdrój z dnia 16 marca 2022 r. - OFERTA


Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2022 Wójta Gminy Solec - Zdrój z dnia 16 marca 2022 r. - UMOWA O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2022 Wójta Gminy Solec - Zdrój z dnia 16 marca 2022 r. - SPRAWOZDANIE

Zobacz również: