OBWIESZCZENIE

2008-05-21 13:04:58 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Kików.

                                           Solec-Zdrój,dnia 2008.05.20.
Znak: GŚP.II.7624-2/08                       
                        OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z póz. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z poz. zm)
zawiadamiam, że w dniu 2008.05.20. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów
Dotyczącej miejscowości Kików, Gmina Solec Zdrój
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego przewidziana jest poprzez:
- projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U o średnicy Dn 200 mm, Dn 160 mm. zbierającą ścieki sanitarne z poszczególnych gospodarstw poprzez przykanaliki,
-dwie pompownie sieciowe ścieków oznaczone na załączniku graficznym literą P. usytuowane na działce nr ew. 2347 i 1923, umożliwiające transport ścieków z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów sanitarnych oraz
-projektowaną sieć kanalizacji tłocznej.
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno - ciśnieniowy z doprowadzeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Solec-Zdrój.


Z treścią decyzji można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju w ref.
Gospodarki Przestrzennej. Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 7.15 -15.15


 

Z up. WÓJTA
mgr inż.Artur Cygan
ZASTĘPCA WÓJTA

Zobacz również: