Zapytanie o cenę na wykonanie operatu szacunkowego

2022-06-24 22:09:47 Obwieszczenia

Zapytanie o cenę na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości jako przedmiot prawa własności oraz wartość rynkową nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego

Solec-Zdrój dnia  24.06.2022

 

RIG.VI.6826.1.2020.2021.2022

 

 

 

Zapytanie o cenę

na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową  nieruchomości jako przedmiot prawa własności oraz wartość rynkową nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego

 

 

 

  1. Wójt Gminy Solec-Zdrój  zwraca się z zapytaniem i zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu operatu szacunkowego określającego wartość rynkową  nieruchomości jako przedmiot prawa własności oraz wartość rynkową nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową  nieruchomości jako przedmiot prawa własności oraz wartość rynkową nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 163/1 o pow. 2,51 ha położonej w miejscowości Zagórzany Gmina Solec-Zdrój stanowiącej własność Gminy Solec-Zdrój dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1B/00045584/1. Przedmiotowy operat należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1899 ) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 555) Wykonawca realizujący zamówienie winien posiadać uprawnienia w zakresie wyceny nieruchomości- kserokopię uprawnień należy dołączyć do oferty.

  1. Termin wykonania Zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 22.08.2022r

  1. Kryteria oceny oferty:

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najniższą cenę brutto.

  1. Termin, miejsce oraz sposób składania ofert

Ofertę na całość przedmiotu zamówienia należy złożyć do dnia 01.07.2022 roku godz. 15.00 na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Adres: Urząd Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój fax. 41 377 60 22, tel.  41 377 60 39, e-mail:ug@solec-zdroj.pl Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do zamawiającego, a nie data jej wysłania.

  1. Pozostałe informacje

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r-„Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) z uwagi na wartość zamówienia.

 

 

Kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć Formularz ofertowy


Historia Gminy Solec-Zdrój

 

Zobacz również: