Ogłoszenie - praca na zastępstwo

2022-09-21 09:54:36 Nabór

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j. z dnia 2022.03.04) w związku z nieobecnością usprawiedliwioną inspektora ds. inwestycji w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gminy i Środowiska w Solcu-Zdroju zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Solec-Zdrój dnia 20.09.2022

                                                       
Ogłoszenie - praca na zastępstwo


Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j. z dnia 2022.03.04) w związku z nieobecnością usprawiedliwioną inspektora ds. inwestycji w Referacie  Inwestycji, Rozwoju Gminy i Środowiska w Solcu-Zdroju zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych wyłonienie kandydata na powyższe stanowisko nastąpi z pominięciem zasad naboru na stanowisko urzędnicze.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy na czas zastępstwa pracownika  proszone są o składanie swoich aplikacji osobiście na Sekretariacie Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój w terminie do 30.09.2022r.
Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na czas zastępstwa musi spełniać następujące wymagania do zatrudniania na danym stanowisku:

Wymagania niezbędne:


•    obywatelstwo polskie,
•    wykształcenie wyższe magisterskie,
•    co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji
oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia i rozliczania inwestycji dofinansowywanych ze środków zewnętrznych (potwierdzone zaświadczeniem z zakładu pracy),
•    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
•    zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie,
   

Wymagania dodatkowe:

-  znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
-  znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
-  znajomość ustawy prawo budowlane,
-  znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
-  znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji stosowania regulacji prawnych,
- znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych oraz innych urządzeń      
biurowych (m. in. skaner, kserokopiarka, faks),
- prawo jazdy kat. B.

Warunki pracy:


•    miejsce pracy: Solec – Zdrój (budynek nie jest wyposażony w windę),
•    praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego poziomu samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z petentem, w tym z organami administracji państwowej i kontrolnej.

Forma zatrudnienia:


•    pełny wymiar czasu pracy,
•    umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności,

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:


•    życiorys (CV),
•    list motywacyjny,
•    kwestionariusz osobowy,
•    kserokopia dyplomu wraz z suplementem, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
•    kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające ewentualny staż pracy,
•    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie,
•    dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Zakres zadań:

•    podejmowanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji prowadzonych przez Gminę,
•    przygotowanie przetargów i udział w postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru wykonawców robót budowlano-montażowych, nadzorów inwestorskich, projektów, itp.
•    opracowanie raportów z realizacji inwestycji,
•    administrowanie i nadzór nad prawidłowością procesu wykonywania robót zgodnie
z warunkami kontraktu, specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową,
•    udział w naradach spotkaniach na budowie,
•    przygotowywanie dokumentów do podpisu przez Zamawiającego oraz prowadzenie korespondencji z organami nadzoru budowlanego związaną z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem robót,
•    podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiające prawidłową realizację harmonogramu,
•    rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,
•    prowadzenie i przechowywanie korespondencji oraz dokumentów kontraktowych budowy,
•    współpraca z projektantami w ramach nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od projektantów wyjaśnień związanych z realizacją robót, wątpliwości dotyczących projektu oraz zawartych w nim rozwiązań,
•    udział w rozstrzyganiu technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,
•    inicjowanie i koordynowanie wykonywania niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych sprawdzających jakość i poprawność wykonywanych robót,
•    sporządzanie protokołów odbioru robót, częściowych, końcowych, pogwarancyjnych,
•    prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową,
•    zbieranie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym,
•    nadzór nad wykonaniem robót poprawkowych,
•    rozliczenie wykonawców, przygotowanie dokumentów do odbioru robót,
•    opracowywanie wniosków i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do pozyskania środków pomocowych na zadania prowadzone przez Gminę oraz ich rozliczanie.


Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41 377 60 39 wew.30. Dodatkowe uwagi:


•    RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Solca – Zdroju dostępna jest  na stronie internetowej bip.solec-zdroj.pl – w zakładce Ochrona Danych Osobowych.


Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem danych jest Gmina Solec-Zdrój. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.  

Zobacz również: