OBWIESZCZENIE

2022-11-02 13:05:56 Obwieszczenia

Na podstawie 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) art. 389 pkt 2) i pkt 6) w związku z art. 34 pkt 2), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Pana Michała Gwóźdź, złożonego w dniu 07.07.2022 r. (data wpływu do ZZ w Sandomierzu) uzupełnionego w dniu 10.10.2022 r. (data wpływu do ZZ w Sandomierzu) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

 


OBWIESZCZENIE - KLIKNIJ ABY OTWORZYĆ TREŚĆ

Zobacz również: