OGŁOSZENIE O NABORZE

2022-12-21 16:15:03 Nabór

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

Solec-Zdrój dnia 21.12.2022

 

                                                      

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie  Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania do zatrudniania na danym stanowisku:

Wymagania niezbędne:  

·         obywatelstwo polskie,

·         wykształcenie wyższe magisterskie,

·         co najmniej 2-letni staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej na stanowisku bezpośrednio związanym z gospodarką odpadami (potwierdzone zaświadczeniem z zakładu pracy),

·         nieposzlakowana opinia,

·         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie,

    Wymagania dodatkowe:

             -  znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

             -  znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

-  znajomość przepisów ustawy prawo ochrony środowiska,

-  znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

-  znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody,

-  znajomość przepisów ustawy o odpadach,

- znajomość obsługi komputera i  innych urządzeń  biurowych (m. in. skaner, kserokopiarka, faks),

- prawo jazdy kat. B.

 

Warunki pracy:

·         pełny wymiar czasu pracy,

·         zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

·         miejsce pracy: Solec – Zdrój (budynek jest wyposażony w windę),

·         praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego poziomu samodzielności oraz bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z petentem, w tym z organami administracji państwowej i kontrolnej.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

·         życiorys (CV),

·         list motywacyjny,

·         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje,

·         kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające staż pracy,

·         oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

·         oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

·         dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.             Bilansowanie kosztów utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2.             Przygotowywanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

3.             Przygotowywanie informacji i sprawozdań o ilości wydobytej wody pitnej, rocznych opłat za korzystanie ze środowiska itp.

4.             Opracowywanie i przekazywanie danych organom opracowującym wojewódzki plan gospodarki odpadami.

5.             Tworzenie bazy nieruchomości położonych na terenie gminy służącej do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6.             Weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7.             Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami.

8.             Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie obowiązku podłączeń do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

9.             Współudział w opracowaniu dokumentów dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie gospodarki odpadami.

10.         Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami.

11.         Przygotowywanie i przedkładanie odpowiednim organom sprawozdań i informacji dotyczących gospodarowania odpadami.

12.         Przekazywanie do WIOŚ informacji o wynikach badań ścieków oczyszczonych oraz o wywozach osadów ścieków.

13.         Sporządzanie rocznych informacji o odpadach.

14.         Prowadzenie rejestrów ilości odprowadzonych do środowiska oczyszczonych ścieków komunalnych, ścieków pokąpielowych, osadów ściekowych, skratek, piaskowników itd.

15.       Przygotowywanie i sporządzanie kart ewidencji i kart przekazania odpadu z oczyszczalni ścieków.

16.       Pracownik jest zobowiązany przestrzegać obowiązku wykonywania innych poleceń przełożonego dotyczących pracy zgodnych z przepisami prawa i ustalonym rodzajem  pracy.

17.       Zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości.

18.       Prowadzenie postępowań związanych z udzieleniem zamówień z zakresu z utrzymana sieci wodno-kanalizacyjnej, ujęć wody, oczyszczalni ścieków, terenów zielonych, miejsc ogólnodostępnej przestrzeni publicznych.

19.       Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

20.       Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w tym opracowywanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

21.       Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości.

22.       Systematyczne monitorowanie badań ścieków.

23.       Sporządzanie wszelkim niezbędnej dokumentacji oraz sprawozdań dotyczących ujęć wody i oczyszczalni ścieków w porozumieniu z Kierownikiem Zespołu Roboczego.

Rekrutacja przebiega dwustopniowo:

 

a)      wstępna selekcja kandydatów ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia wymogi

formalne określone w ogłoszeniu o naborze i dokonywana jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy,

       b) merytoryczna selekcja kandydatów przeprowadzana jest przez komisję rekrutacyjną i

polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości zagadnień objętych wymaganiami od kandydata.

 

Wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu  listopadzie był wyższy niż 6%.

 

O terminie rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie nawiązany stosunek pracy na czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeśli kandydat wyłoniony w drodze naboru odmówi nawiązania stosunku pracy, to nawiązuje się go z kolejną osobą  spośród kandydatów wymienionych w protokole rekrutacji.

 

 

 

 

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie opisanej: Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Solec – Zdrój” osobiście na Biurze Obsługi Interesanta

Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój w terminie od 22.12.2022 do 03.01.2023.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

 

Dodatkowe uwagi:

·         RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Solca – Zdroju dostępna jest  na stronie internetowej bip.solec-zdroj.pl – w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem danych jest Gmina Solec-Zdrój. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 

Zobacz również: