Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju.

2023-01-13 11:20:45 Nabór

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektor ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju zostanie zatrudniona: Pani Agnieszka Kosecka zamieszkała w miejscowości Strażnik

     Pani Agnieszka Kosecka zamieszkała w miejscowości Strażnik

 

Uzasadnienie

 

Komisja rekrutacyjna w wyniku wstępnej selekcji ustaliła, iż w terminie zostały złożone 2 oferty z czego oferta złożona przez p. A. Stanek nie spełniała wymogów formalnych określonych w ogłoszonym naborze. Oferta złożona przez p. A. Kosecką spełniała wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowała się do drugiego etapu rekrutacji tj. merytorycznej selekcji kandydata polegającej na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Komisja rekrutacyjna oceniła na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej znajomość przez kandydatkę przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, ustawę prawo ochrony środowiska, ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę o ochronie przyrody, ustawę o odpadach oraz komunikatywność, odporność na stres, kreatywność, formułowanie informacji, przygotowanie zawodowe, wiedzę i doświadczenie w zakresie pracy administracyjnej.

 

Pani Agnieszka Kosecka przeszła pozytywnie procedurę rekrutacyjną i uzyskała zadawalającą  ilość punktów w związku z tym zostanie zatrudniona na stanowisko - podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju

 

Wójt

mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: