OBWIESZCZENIE

2008-06-09 13:10:32 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Kików, Gmina Solec - Zdrój.

 

Solec - Zdrój , dnia 6.06.2008.


Znak: GKB.I.7331-55/07


OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./, art. 10 §1 oraz art.49 zm)

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 6.06.2008 znak: GKB.I.7331-55/07 Wójt Gminy Solec-Zdrój wydał decyzję dla inwestycji :

celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,

dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca miejscowości Kików, Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kików, Gmina Solec – Zdrój wraz z dwoma pompowniami sieciowymi oznaczonymi literą P z przebiegiem tras określonych na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, sekcje oznaczone nr 154.334.094, 154.334.141, 154.334.142, 154.334.151 154.334.144, 154.334.153, 154.334.201.

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego przewidziana jest poprzez:

- projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U o średnicy Dn 200 mm, Dn 160 mm, zbierającą ścieki sanitarne z poszczególnych gospodarstw poprzez przykanaliki,

- dwie pompownie sieciowe ścieków oznaczone na załączniku graficznym literą P, usytuowane na działce nr ew. 2347 i 1923, umożliwiające transport ścieków z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów sanitarnych oraz

- projektowaną sieć kanalizacji tłocznej.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno-ciśnieniowy z doprowadzeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Solec Zdrój.

Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, pok. nr 3 .

Zobacz również: