OBWIESZCZENIE

2023-03-09 12:38:32 Obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

 logi_osi.jpg

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

            Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Wójt Gminy Solec-Zdrój,
Starosta Buski oraz Starosta Kazimierski,
zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag.

Dokumenty wyłożone są do wglądu:

1.       w wersji papierowej: Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, w pokoju nr 17 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w pokoju nr 106 w budynku Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, w godzinach pracy Urzędów;

2.       w wersji elektronicznej na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju (umig.busko.pl), Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej (www.kazimierzawielka.pl/), Urzędu Miejskiego w Pińczowie (www.pinczow.com.pl/), Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju (www.solec-zdroj.pl), Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju (www.powiat.busko.pl), Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej (www.powiat.kazimierzaw.pl).

            Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 09.03.2023 r. do 30.03.2023 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi/wnioski można zgłaszać:

-        na piśmie poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój lub Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kościuszki 12, 28-500 lub Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 lub Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 lub Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 15, 28-100 lub Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kościuszki 12, 28-500, z dopiskiem „Prognoza dla Strategii OSI ŚU”;

-        ustnie do protokołu w budynkach ww. Urzędów;

-        za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym drogą elektroniczną poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres email: rsid@umig.busko.pl lub m.plaszewska@kazimierzawielka.pl lub sekretariat@pinczow.com.pl lub sekretariat@solec-zdroj.pl lub starostwo@powiat.busko.pl lub wpisując w tytule maila: „Prognoza dla Strategii MOF Buska-Zdroju” lub starostwo@powiat.kazimierzaw.pl elektronicznie na adresy skrytek Urzędów na platformie ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP (Busko-Zdrój) lub /4pq8ba3d7p/skrytka (Solec-Zdrój) lub /fef0yh4954/skrytka (Kazimierza Wielka) lub /9ok40vy4jj/skrytka (Pińczów) lub /5bx94u8gs3/SkrytkaESP (powiat buski) lub /dnkrq1693q/skrytka (powiat kazimierski).

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Komitet Sterujący Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska.

 

 Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

 


Załączniki:

  1. Formularz Zgłaszania Uwag do projektu dokumentu Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 [ pdf ] [ docx ].
  2. Prognoza Oddziaływania na środowisko Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 [ pdf ].
  3. Projekt Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 [ pdf ].

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój

 

Zobacz również: