OBWIESZCZENIE

2008-06-19 10:52:10 Obwieszczenia

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trawiastego boiska sportowego , wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania.

 

Solec - Zdrój , dnia 18.06.2008.


Znak: GPŚ.I.7331-23/08


OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18.06.2008 zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trawiastego boiska sportowego , wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania.

Zakres przedsięwzięcia dotyczy działki o nr ew. 142 , usytuowanej w miejscowości Zagajów gmina Solec-Zdrój.


Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, pok. nr 3 w godzinach 7.15-15.15. oraz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi co do zebranych dowodów i materiałów.

Zobacz również: