Obwieszczenie

2023-07-04 13:54:03 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn: Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego, obejmująca część nieruchomości o numerze ewidencyjnym 432, położonej w miejscowości Świniary, obręb 0010 Świniary, gmina Solec–Zdrój,

Solec – Zdrój, dnia 04.07.2023r.

Znak: RIG-III.6730.4.2023

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Solec-Zdrój


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977).

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn:

Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego,

obejmująca część nieruchomości o numerze ewidencyjnym 432, położonej w miejscowości Świniary, obręb 0010 Świniary, gmina Solec–Zdrój,

O zakresie rzeczowym inwestycji obejmującym: rozbudowę wewnętrznej instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej drenażu, centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej instalacji gazu płynnego, budowę czterech naziemnych zbiorników na gaz płynny o 33kg x 4 szt. wraz z niezbędnymi instalacjami gwarantującymi prawidłowe ich funkcjonowanie, na części nieruchomości stanowiącej teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Świniarach.


Strony zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 23 oraz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi w sprawie.Otrzymują:

  1. Strony poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świniary w dniu 04.07.2023r

  2. Strony poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu – Zdroju w dniu 07.07.2023r

  3. BIP

  4. A/a


       Z up. Wójta Gminy Solec - Zdrój

Grzegorz Jabłoński


Zobacz również: