OBWIESZCZENIE

2008-06-20 08:22:33 Obwieszczenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin

Solec Zdrój, dnia 2008.06.18.

Znak: GŚP.II.7624-9/08

OBWIESZCZENIE


Gmina Solec Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój działając na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm./ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2008.06.18. Znak: GŚP.II.7624-9/08 wydał postanowienie następującej treści:


Solec Zdrój, dnia 2008.06.18

Znak: GŚP.II.7624-9/08


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ), art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ), § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm),w związku z wnioskiem Gminy Solec Zdrój, ul. 1-go Maja 14, 28-131 Solec Zdrój o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wełnin, gmina Solec Zdrój.

- Długość projektowanych kanałów sanitarnych grawitacyjnych głównych wynosi

L = 5990 m. o średnicy d 200 PCV

- Długość projektowanych przyłączy domowych L = 4270 mb. o średnicy d 150 PCV i d 63 PE

- Długość projektowanego rurociągu tłocznego L = 2800 mb. d 90 PE

- Łączna długość proj. Kanalizacji sanitarnej ca’ L = 13,1 km.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana będzie z rur PCV natomiast wszystkie rurociągi tłoczne z rur PE zgrzewanych. Studnie na sieci d 1000 mm. z plastiku, studnie na przykanalikach d 400 mm. plastik, studnie przyłączeniowe d 400 mm. plastik.

- Przepompownie sieciowe 4 szt. o wydajnościach od 2.5 do 5.0 l/s, o mocy 2.5 do 7.5 kW

Pompownie o pompach zatopionych typ z otwartym wirnikiem, pompownie nie wymagające gospodarki skratkami. Sterowanie pompowni automatyczne z powiadamianiem o awarii.

Komory pompowni szczelne z polimerobetonu

- Przydomowe przepompownie ścieków (UZT) 2 szt. o wydajności 1.0 l/s i mocy P = 0.9 kW, pracujące automatycznie z powiadamianiem o awarii, zabudowane w szczelnych studniach plastikowych.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno-ciśnieniowy z doprowadzeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wełnin.postanawia się :

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin.

Uzasadnienie


Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm), sieci kanalizacyjne zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym wystąpiono pismem z dnia 2008.04.23. Znak: GŚP.II.7624-9/08 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju oraz Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju z zapytaniem o potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko i jego zakresu dla przedsięwzięcia jw.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju – postanowieniem z dnia 2008.04.29. znak: SE.V.4431/72/08 potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko nie uznał za konieczną. PPIS na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz wiedzy własnej uznał, iż nie widzi potrzeby analizy szkodliwości przedsięwzięcia w zakresie wpływu na zdrowie ludzi przy pomocy raportu oddziaływania na środowisko. Za wystarczające uznał zastosowanie w procesie inwestycji podstawowych norm techniczno – budowlanych.

oraz Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju – postanowieniem z dnia 2008.05.08. znak: RLO-7634/46/08 potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko nie uznał za konieczną. Uznał także, że powyższe przedsięwzięcie nie spowoduje szkodliwego wpływu na środowisko lecz poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej i likwidacje szamb może pozytywnie wpłynąć na warunki gruntowo – wodne.

OOŚ inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wełnin, gm. Solec Zdrój dla której odstąpiono od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko:

  1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

Przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Wełnin, gmina Solec Zdrój w oparciu o posiadany projekt budowlano - wykonawczy.

- Długość projektowanych kanałów sanitarnych grawitacyjnych głównych wynosi L = 5990 m. o średnicy d 200 PCV

- Długość projektowanych przyłączy domowych L = 4270 mb. o średnicy d 150 PCV i d 63 PE

- Długość projektowanego rurociagu tłocznego L = 2800 mb. d 90 PE

- Łączna długość proj. Kanalizacji sanitarnej ca’ L = 13,1 km.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana będzie z rur PCV natomiast wszystkie rurociągi tłoczne z rur PE zgrzewanych. Studnie na sieci d 1000 mm. z plastiku, studnie na przykanalikach d 400 mm. plastik, studnie przyłączeniowe d 400 mm. plastik.

- Przepompownie sieciowe 4 szt. o wydajnościach od 2.5 do 5.0 l/s, o mocy 2.5 do 7.5 kW

Pompownie o pompach zatopionych typ z otwartym wirnikiem, pompownie nie wymagające gospodarki skratkami. Sterowanie pompowni automatyczne z powiadamianiem o awarii.

Komory pompowni szczelne z polimerobetonu

- Przydomowe przepompownie ścieków (UZT) 2 szt. o wydajności 1.0 l/s i mocy P = 0.9 kW, pracujące automatycznie z powiadamianiem o awarii, zabudowane w szczelnych studniach plastikowych.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym infrastruktury technicznej terenu, mająca na celu poprawę warunków sanitarnych terenów zurbanizowanych i jest sama w sobie obiektem chroniącym środowisko. Jest to inwestycja, której zadaniem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie. Inwestycja ma również za zadanie rozwój i poprawę infrastruktury wiejskiej.

b) powiązań z innymi przedsiewzięciami, w szczególności nakładania się oddziaływań.

Realizacja przedmiotowei inwestycji stanowić będzie obięcie systemem kanalizacji stwarzającej możliwość właściwego odprowadzenia scieków sanitarnych na oczyszczalnię ścieków ludności zamieszkującej daną miejscowość a docelowo całej gminy.

c) wykorzystywania zasobów naturalnych

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Przedsięwzięcie może generować pewien rodzaj szkodliwości dla środowiska w obszarze:

- toku projektowego poprzez niewłaściwy dobór urządzeń mechanicznych ze względów akustycznych,

- toku prac budowlano – montażowych poprzez brak zastosowania właściwego reżimu technicznego i czasowego prowadzonych prac,

W związku z powyższym dobór materiałów oraz urządzeń mechanicznych powinny zapewnić nie przekroczenie parametrów środowiska w zakresie akustycznym,

W toku realizacji budowlano - montażowej inwestycji zapewnić minimalizację zagrożeń dla środowiska poprzez przestrzeganie reżimu czasowego i technicznego prowadzonych prac,

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Ryzyko wystąpienia awarii przy prowadzonych pracach lub też w toku eksploatacji urządzeń technicznych może mieć miejsce. Dlatego w celu zmniejszenia ryzyka powstania awarii pompownie oraz system kanalizacji winien być wyposażony w układ monitorujący dla zapewnienia ciągłości nadzoru i kontroli pracy systemu, zapewniając w ten sposób możliwość szybszej reakcji w sytuacjach awaryjnych mogących wystąpić podczas pracy układu.

Zabezpieczenie przepompowni, pompowni w dodatkowe zasilanie w energię elektryczną w przypadku braku zasilania z ogólnie dostępnych sieci.

  1. Usytuowanie przedsięwzięcia – ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska – zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym infrastruktury technicznej terenu. Zlokalizowana na terenie miejscowości Wełnin. Stanowić będzie układ odprowadzania ścieków z terenów zabudowanych.

Na trasie przebiegu projektowanej kanalizacji nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

b) obszary wybrzeży

Na trasie przebiegu projektowanej kanalizacji nie występują obszary wybrzeży

c) obszary górskie lub leśne

Na trasie przebiegu projektowanej kanalizacji nie występują obszary górskie, trasa przebiegu projektowanej kanalizacji przebiega przez tereny występującej zabudowy.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Na terenie projektowanej kanalizacji nie występują obszary ujęć wód oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),

Teren objęty wnioskiem realizacji przedmiotowej inwestycji usytuowany jest w Solecko-Pacanowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Ma zatem zastosowanie rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. Nr 89/2005 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 poz.1950. Z powyższego rozporządzenia wynikają następujące warunki:

1) zakazuje się zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk,

2) zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

3) zakazuje się wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,

4) zakazuje się dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

5) zakazuje się likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych,

Trasa przebiegu projektowanej kanalizacji nie narusza obszaru sieci Natura 2000

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Na terenie projektowanej kanalizacji nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Na terenie projektowanej kanalizacji nie występują obszary mające szczególne znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

h) gęstość zaludnienia

Miejscowość Wełnin objetą systemem kanalizacji sanitarnej zamieszkuje 464 osoby (stan wg zameldowania na koniec 2007r, dane uzyskane z UG w Solcu Zdroju). Docelowo kanalizacja sanitarna obejmie 209 działek

i) obszary przylegające do jezior

Na terenie projektowanej kanalizacji nie występują obszary przylegające do jezior

j) obszary ochrony uzdrowiskowej

Przedmiotowa inwestycja objęta wnioskiem znajduje się w strefie B i C ochrony uzdrowiskowej. Ma zatem zastosowanie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych /Dz. U. Nr 167 z 2005 r. poz. 1399. Art. 38 ust.1 pkt 2 i 3 w/w ustawy stanowi, że w strefie ochronnej „B” zabrania się:

a) lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych,

b)  lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m2 z obiektami towarzyszącymi,

c)  lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie bliżej niż 500 m od granicy obszaru strefy ochronnej "A", uruchamiania punktów dystrybucji i składowania środków chemicznych, produktów naftowych i innych artykułów uciążliwych dla środowiska,

d)  wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych,

e)  pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze,

f)  prowadzenia robót melioracyjnych mających na celu niekorzystną zmianę istniejących stosunków gruntowo-wodnych,

g)  lokalizacji parkingów o wielkości powyżej 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, dostawczych i autobusów,

h)  wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy ochronnej "C";

oraz w strefie ochronnej „C” stanowiącą otoczenie strefy „B“, obejmującą obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych zabrania się:

a)   nieplanowanego wyrębu drzew,

b)   prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych,

c)   lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów, w tym zakładów przemysłowych,

d)   prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu.

Teren objęty decyzją znajduje się w zasięgu terenu górniczego, a zatem obiekty budowlane objęte decyzją podlegają wymogom wynikającym z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze /j.t. Dz. U. Nr 228 poz.1947 z 2005 r. z p.zm./, W związku z powyższym mając na uwadze ochronę wód leczniczych w obszarze górniczym należy zastosować takie rozwiązania projektowe, które uwzględnią następujące czynniki geologiczno-górnicze:

- występowanie od powierzchni opiniowanego terenu utworów trzeciorzędowych (kompleks iłów krakowieckich na gipsach) do głębokości ok. 70 m, zaś poniżej utworów kredy górnej (piaskowce, margle) oraz jury górnej (wapienie),

- występowanie w stropie iłów, w przewarstwieniach piaszczystych wód podziemnych, zwykłych, bez kontaktu z wodami leczniczymi,

- usytuowanie najbliższych ujęć wód leczniczych: „Solec 2 Karol” i „Solec 2B” znajdujących się na dz. nr ewid. 59 w m. Wełni oraz „Malina” dz. nr ewid 514/1 w m. Wełnin.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji obejmuje miejscowość Wełnin, którą zamieszkuje 464 osoby. Obszar geograficzny przedmiotowej inwestycji obejmuje Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu, strefę B i C ochrony uzdrowiskowej oraz teren górnicz „Solec Zdrój” i „Wełnin”. Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na środowisko i ludzi spowodowane będzie prowadzonymi pracami budowlanymi. Należy podkreślić, że obszar oddziaływania będzie niewielki. W ekstremalnych sytuacjach koncentracji prac nie przekroczy on kilkudziesięciu metrów oraz, że oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji inwestycji ma charakter krótkotrwały, nieciągły i ustaje całkowicie w momencie zakończenia jego budowy. Jednak dla zminimalizowania uciążliwości dla środowiska oraz ludności należ stosować się do zapisów niniejszego postanowienia, przepisów techniczno – budowlanych z uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik i technologii, a także przestrzegać właściwego reżimu prowadzonych prac, zastosowanie urządzeń oraz maszyn zapewniając nie przekroczenie parametrów środowiska w zakresie akustycznym, eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym itp.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

W toku prowadzonych prac budowlanych oraz późniejszej eksploatacji kanalizacji nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na poszczególne elementy przyrodnicze.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji inwestycji ma charakter krótkotrwały, nieciągły i ustaje całkowicie w momencie zakończenia jego budowy. Realizacja danego przedsięwzięcia nie obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

Wykonywane prace ziemne spowodują chwilowe przekształcenie powierzchni ziemi i usunięcie roślinności. Po wykonaniu prac teren realizacji inwestycji zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego a oddziaływanie przedsięwzięcia zakończy się wraz z jej zakończeniem.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Czas trwania i częstotliwości oddziaływania przedmiotowej inwestycji występuje jedynie w okresie prowadzonych prac budowlanych.

Z uwagi na osiągniecie wielu korzyści środowiskowych na terenie miejscowości oraz gminy poprzez tworzenie systemu właściwego odprowadzenia ścieków, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, podnoszenia standardu życia realizacja omawianej inwestycji jest całkowicie zasadna.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym infrastruktury technicznej terenu, zasadniczo poprawi warunki sanitarne terenów zurbanizowanych i jest sama w sobie obiektem chroniącym środowisko, jako urządzenie podziemne nie naruszy istniejącego ładu przestrzennego. Jest to inwestycja, której zadaniem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie. Inwestycja ma również za zadanie rozwój i poprawę infrastruktury wiejskiej.


Analiza wariantów lokalizacji przedsięwzięcia bądź nie podejmowania omawianej inwestycji

Wariant 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin – lokalizacja trasy wg załączników graficznych załączonych do wniosku.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym infrastruktury technicznej obejmującą teren zurbanizowany wsi Wełnin. Jest to inwestycja, która uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową miejscowości i Gminy. Zaproponowany przebieg lokalizacji kanalizacji sanitarnej uwzględnia walory przyrodnicze danego terenu, warunki krajobrazowe danego miejsca i stanowi element infrastruktury technicznej poprawiający warunki sanitarne terenów zurbanizowanych i jest sama w sobie obiektem chroniącym środowisko.

Sieć kanalizacji wykonana będzie przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technik i technologii wykonawstwa. Szczelność kanalizacji, pompownie o zatopionych pompach zapewniające nie przekroczenie parametrów akustycznych oraz sterowanie pompowni z automatycznym powiadomieniem o awarii zminimalizuje ryzyko wystąpienia awarii a w przypadku jej wystąpienia przyśpieszy reakcję działania.

Analiza istniejącego stanu zabudowy, wysokościowego ukształtowania terenu, wymagań projektowych oraz ochrony walorów krajobrazowych terenu i środowiska przyrodniczego wskazuje, że proponowany wariant lokalizacyjny kanalizacji sanitarnej stanowiący układ ciśnieniowo – grawitacyjny jest najkorzystniejszy. Charakterystyka przedmiotowej inwestycji, zastosowanie najlepszych dostępnych technik i technologii wykonawstwa omawianego przedsięwzięcia, sposobu prowadzenia prac budowlanych, wyżej omówionych zaleceń oraz zapisów prawnych jest gwarantem realizacji inwestycji pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin bez negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

Wariant 2

Lokalizacja kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej.

Usytuowanie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym znacznie podwyższy koszt przeprowadzenia danej inwestycji. Praca sprzętu budowlanego w obrębie zabudowań mieszkalnych znacznie spowoduje zwiększenie emisji efektów akustycznych uciążliwych dla ludzi i środowiska. Czas pracy w obrębie zabudowań znacząco uległby wydłużeniu ze względu na przeprowadzenie usunięcia a następnie wykonania nawierzchni asfaltowej istniejącej drogi.

Wariant 3

Nie podejmowanie realizacji inwestycji

Na terenie miejscowości nie występuje sieć zbiorcza kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy odprowadzają ścieki do przydomowych szamb czy zbiorników o różnej konstrukcji i jakości. Nie podejmowanie zadań związanych z właściwą gospodarką ściekową, brakiem systemu odprowadzania ścieków na oczyszczalnię może doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych a konsekwencji do zmniejszenia walorów przyrodniczych danego terenu. Nie podejmowanie realizacji omawianej inwestycji spowoduje także obniżenie jakości życia mieszkańców poprzez uciążliwości odorowe, przyczyni się do powstawania konfliktów społecznych oraz hamować będzie rozwój gminy uzdrowiskowej.


Na podstawie analizy wariantów lokalizacji inwestycji należy stwierdzić, że zaproponowany przebieg trasy oraz charakterystyka przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wełnin zaproponowana w Wariancie 1 i opisanym wyżej sposobie wykonania będzie najorzystniejsza dla środowiska przyrodniczego i ludzi.

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu uregulowanie gospodarki ściekowej miejscowości oraz gminy. Jest niezbędna ze względu na konieczność stworzenia możliwości odprowadzania ścieków z terenów budowlanych, sukcesywnie zabudowywanych i tym samym poprawy warunków sanitarnych.

W świetle wyżej określonego stanu prawnego i faktycznego postanowiono orzec jak w sentencji.Z up. WÓJTA

mgr inż.Artur Cygan

ZASTĘPCA WÓJTAPouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm),


Otrzymują :

1. Urząd Gminy Solec Zdrój ( wnioskodawca )

2. Strony poprzez obwieszczenie

3. A/a


Zobacz również: