Obwieszczenie

2023-09-18 13:10:02 Obwieszczenia

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Sandomierz o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj. zasypanie stawu, zlokalizowanego na działce o nr. ewid. 70/6, obręb 0018 Zielonki, obręb ewid. 260105_2 Solec - Zdrój gmina Solec-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie. Sandomierz, 13.09.2023 r.

Sandomierz, 13.09.2023 r.

 

 

 

KR.ZUZ.4.4210.196.2023.AS

 

 

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

 

 

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że na wniosek Gminy Solec Zdrój, z siedzibą na ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój; złożony dnia 12.06.2023 r. (data wpływu 14.06.2023 r. do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) i uzupełnionego w dniu 04.09.2023 r. wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj. zasypanie stawu, zlokalizowanego na działce o nr. ewid. 70/6, obręb 0018 Zielonki, obręb ewid. 260105_2 Solec - Zdrój gmina Solec-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

 

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje działkę o nr ewidencyjnym 70/6, obręb 0018 Zielonki, obręb ewid. 260105_2 Solec-Zdrój, gmina Solec-Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 1 (poniedziałek – piątek w godz. 700-1500), a ewentualne wnioski i uwagi
można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                              

Dariusz Gorzkiewicz

Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu

/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/

 

 

 

               

                                                                              

 

 

 

 

 

                              

                                                                                    

Otrzymują: (e-PUAP):

  1. Urząd Gminy Solec-Zdrój   celem ogłoszenia
  2. 2 x Aa. + BIP – celem ogłoszenia

 

Zobacz również: