OBWIESZCZENIE

2008-07-02 08:55:54 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Świniary, Gmina Solec - Zdrój.

Solec - Zdrój , dnia 30.06.2008.


Znak: GPŚ.I.7331-25/08OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30.06.2008. wpłynęły wszystkie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie:

Ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,

dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca miejscowości Świniary, Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Świniary, Gmina Solec – Zdrój wraz z pompowniami P0 i P1 , z przebiegiem tras określonych na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, sekcje oznaczone nr 164.121.083, 164.121.084, 164.121.131, 164.121.132, 164.121.123 , 164.121.124, 164.121.133, 164.121.134, 164.121.171, 164.121.172 , 164.121.181, 164.121.174, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego przewidziana jest poprzez:

- projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U o średnicy Dn 200 mm, Dn 160 mm, zbierającą ścieki sanitarne z poszczególnych gospodarstw poprzez przykanaliki,

- przepompownię ścieków P0 na działce o nr ew. 857 , umożliwiająca transport ścieków z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów sanitarnych

- przepompownię ścieków P1, na działce nr ew.1024, umożliwiającą transport ścieków

z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów sanitarnych,

- projektowaną sieć kanalizacji tłocznej

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno-ciśnieniowy z doprowadzeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary.Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w związku ze zmianą decyzji nr 32/07 wydaną przez Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 09.01.2008 znak GKB.I.7331-32/07.Wgladu do akt można dokonać w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego pisma w godzinach 7.15-15.15. oraz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi co do zebranych dowodów i materiałów
Zobacz również: