Projekt Studium do wyłożenia z informacją

2023-10-11 09:18:12 Obwieszczenia

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z Ogłoszeniem (Obwieszczeniem) z dnia 03.10.2023 znak: RIG-III.6720.7.2021.2023 w załączeniu przedstawiam do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Z projektem studium i prognozą można zapoznać się także w siedzibie Urzędu Gminy Solec-Zdrój przy ul. 1 Maja 10, w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gminy i Środowiska, pok. 23 w dniach roboczych, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Solec-Zdrój, przy ul. 1 Maja 10, w sali obrad II piętro o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 i art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium adresowane na Wójta Gminy Solec-Zdrój. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Wnoszący uwagę podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2023 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39, art. 46 ust 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu oraz składania uwag do projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

(kliknij ikonkę poniżej aby pobrać Proj. Studium do wyłożenia z informacją (PO POBRANIU NALEŻY ROZPAKOWAĆ NP. PROGRAMEM 7ZIP)


PROJ. STUDIUM DO WYŁOŻENIA

 

 


Zamieszczono

  1. na stronie BIP Urzędu Gminy Solec -Zdrój – „Ogłoszenia/Aktualności” oraz „Ocena oddziaływania na środowisko/Zawiadomienia i Obwieszczenia

  2. na stronie internetowej www.solec-zdroj.pl, Facebook i aplikacji mobilnej Gminy Solec - Zdrój

  3. na Panelu Radnego Gminy Solec - Zdrój

Zobacz również: