Zapytanie ofertowe

2023-11-20 10:58:57 Obwieszczenia

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości.

Solec – Zdrój, dn. 20.11.2023.

Znak: RIG-III.6830.4.2023

Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Solec – Zdrój

Ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój

Tel. 41 377 60 41 wew. 51

Adres: E-PUAP /4pq8ba3d7p/skrytka

ug@solec-zdroj.pl

Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP Urzędu Gminy Solec - ZdrójZapytanie ofertowe

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości.Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działką oznaczoną w ewidencji gruntów nr ewid. 389 oraz 390/2 ark. 2 obręb Zborów, gm. Solec - Zdrój z działką:

 1. o nr ewid. 385, 386 ark. 2 obręb Zborów, gm. Solec - Zdrój oraz

 2. o nr ewid. 387, 388 ark. 2 obręb Zborów, gm. Solec - Zdrój

 1. W przedmiotowej sprawie rozgraniczenie ma na celu ustalenie faktycznego przebiegu granic działek przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

 2. Rozgraniczenie nieruchomości obejmuje wszystkie czynności techniczne i formalno - prawne niezbędne do sporządzenia całości dokumentacji wraz ze stabilizacją trwałą.

 3. Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy

 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.


Sposób przygotowania oferty:

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim komputerowo, pismem maszynowym lub technicznym drukowanym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne.


Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 04.12.2023r. do godz. 15.00

 1. w zamkniętej kopercie na Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój, parter. Kopertę proszę zatytułować ,,Oferta cenowa – rozgraniczenie Sułkowice” lub

 2. na adres poczty elektronicznej: ug@solec-zdroj.pl w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego lub

 3. w przypadku posiadania profilu zaufanego na adres skrzynki podawczej: /4pq8ba3d7p/skrytka w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego.


Za ofertę złożoną w terminie uważa się datę otrzymania oferty a nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym.

Zastrzega się prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny.


Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100 %

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w Referacie Inwestycji Rozwoju Gminy i Środowiska, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec –Zdrój pod nr telefonu 41 377 60 41 wew. 51.


Załącznik:

 1. Formularz ofertowy


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Solec – Zdrój (28-131 Solec Zdrój,
  ul. 1 Maja 10, tel.: 41 377-60-41)

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Zobacz również: