ZAPYTANIE OFERTOWE

2023-12-04 09:51:16 Obwieszczenia

dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na „Usuwanie awarii sieci wodociągowej na terenie gminy Solec-Zdrój”

Solec-Zdrój, dnia 04.12.2023 r.

GK.IV.7021.48.2023

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na Usuwanie awarii sieci wodociągowej na terenie gminy Solec-ZdrójZamawiający:

Gmina Solec-Zdrój,

ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

Regon: 291010754, NIP 655-187-96-23

Tel. (41) 377 60 39, Fax. (41) 377 60 22

 

1.      Zakres zamówienia obejmuje:

1. Usuwanie awarii sieci wodociągowej na terenie gminy Solec-Zdrój, w okresie trwania umowy tj. 01.01.2024 r. -31.12.2025 r.

2. Wykonywanie wskazanych przez Zamawiającego prac planowych na sieci wodociągowej, w tym: wymiana zasuw, hydrantów, w okresie trwania umowy tj. 01.01.2024 r. -31.12.2025 r.

2.      Roboty określone w pkt 1 wykonywane będą z materiału zakupionego przez Zamawiającego z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Zamawiający z przyczyn organizacyjnych nie jest w stanie zapewnić materiałów niezbędnych do usunięcia awarii. W takiej sytuacji dopuszcza się usunięcie awarii przy użyciu materiałów Wykonawcy, które zostały uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego.

3.      Wykonawca zobowiązany jest do posiadania sprzętu niezbędnego do wykonywania usługi. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu zastępczego o zbliżonych parametrach technicznych, umożliwiających prawidłowe wykonanie zlecenia.

4.      Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zakresu zamówienia z należytą starannością i dokładnością.

5.      Wykonawca jest zobowiązany do:

1)      niezwłocznego, tj. nie później niż po upływie 3 godzin od momentu jej wykrycia lub zgłoszenia, przystąpienia do zabezpieczenia wykrytej awarii;

2)      przystąpienia, nie później niż po upływie 12 godzin od jej zgłoszenia, do usunięcia wykrytej awarii;

3)      prowadzenia rejestru usuwanych awarii;

4)      udostępniania Zamawiającemu do wglądu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia oraz udzielenie wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.

6.      W przypadku wystąpienia awarii w drodze krajowej, powiatowej lub gminnej, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zajęcia pasa drogowego do Zarządcy drogi oraz dokonanie odbioru prac prowadzących do przywrócenia do stanu pierwotnego pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Zamawiający na podstawie faktury wystawionej przez Zarządcę drogi.

 

Kryteria oceny ofert i sposób przyznawania punktacji.

1.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

a) cena pracy 1 godz. sprzętu – waga kryterium 50%,

b) cena roboczogodziny – waga kryterium 50%.

 

Pod pojęciem pracy sprzętu należy rozumieć pracę koparko-ładowarki, dźwigu lub równoważnego sprzętu ciężkiego.

Cena roboczogodziny musi uwzględniać wykorzystanie pozostałego sprzętu, narzędzi lub maszyn ręcznych oraz pracę ludzi.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie składniki osobowe i rzeczowe z podaniem obliczeniowej wartości końcowej oraz stawki roboczogodziny i pracy sprzętu z narzutami.

Do należności nie wlicza się czasu dojazdu i powrotu z miejsca awarii.

Cena oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

 

2.    Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu kryteria oceny oferty otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym oferentom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty:

Kryterium - Cena pracy 1 godz. sprzętu

C1 = najniższa cena kosztorysowa w ofercie ÷ cena kosztorysowa w badanej ofercie x 50 pkt

Kryterium - Cena roboczogodziny

C2 = najniższa cena kosztorysowa w ofercie ÷ cena kosztorysowa w badanej ofercie x 50 pkt

C= ilość punktów uzyskanych przez ofertę

C = C1+C2

 

 

 

Wymogi dotyczące złożenia oferty: 

Wykonawca przedkłada:

1.      Formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego zapytania.

2.      Oświadczenie dotyczące warunków spełniania warunków zapytania wg załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.

3.      Oświadczenie dotyczące gotowości do świadczenia usługi wg załącznika nr 3 do niniejszego zapytania.

4.      Akceptację projektu umowy stanowiącej o warunkach i sposobie realizacji zamówienia - załącznik nr 4 niniejszego zapytania.

5.      Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia wg załącznika nr 5 do niniejszego zapytania.

6.      Oświadczenie o posiadaniu sprzętu do wykonania zamówienia wg załącznika nr 6 do niniejszego zapytania.

 

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.12.2023 r. do godziny 12.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój. Kopertę proszę zatytułować -

 „ Oferta cenowa na usuwanie awarii sieci wodociągowej na terenie gminy Solec – Zdrój”

Osoba do kontaktu:

Izabela Kopeć Ból: tel. 505450298

 

Załączniki:

1.      Załącznik Nr 1

2.      Załącznik Nr 2

3.      Załącznik Nr 3

4.      Załącznik Nr 4

5.      Załącznik Nr 5

6.      Załącznik Nr 6

 

Zobacz również: