OGŁOSZENIE

2023-12-05 09:41:15 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS) w 2024 roku.

Załącznik do

zarządzenia nr 101/2023

Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 05 grudnia 2023 r.                                                            

 

O G Ł O S Z E N I E

 

       Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS) w 2024 roku.

 

      Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

 

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania.

1. Powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu na terenie gminy Solec-Zdrój 

    ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie ŚDS.

2. Kwota przeznaczona na realizację zadania: 884.408,00 zł.

3. Dotacja ta winna być przeznaczona w całości na działalność bieżącą ŚDS.

4. Dotacje będą przyznane odpowiednio:

    – miesięcznie przez cały okres realizacji zadania w 12 transzach: styczeń-grudzień 2024r.

     - miesięcznie po 1/12 kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania przedmiotowego zadania określają

    przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

    (Dz. U. z 2023 r. poz. 571),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

c) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r.  poz. 901 ze zm.),

d)  rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia

     24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących

     realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.

 poz. 2057).

2. Warunkiem przyznania dotacji będzie zawarcie umowy pisemnej pomiędzy Gminą Solec-

     Zdrój a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

 

III. Termin i miejsce składania ofert.

1.Termin składania ofert: do dnia 28 grudnia 2023 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu

    Gminy w Solcu-Zdroju w godz. 7.00-15.00.

2.Oferta złożona po terminie nie zostanie objęta procedurą konkursową.

 

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1. Dokonywanie wyboru oferty na realizację zadania nastąpi w terminie do dnia 5 stycznia

    2024 roku w trybie konkursu otwartego.

2. Dokonywanie wyboru ofert zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

   Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

   (Dz.U. z 2020 r. poz. 249 ze zm.) tylko na pobyt dzienny.

3. Wzór oferty stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

3. Kryteria wyboru ofert

 

3.1. Kryteria formalne:

a) oferent jest organizacją pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 lub podmiotem

     wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

     publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie,

b) oferent przedłoży kompletną ofertę na wymaganym druku wraz z załącznikami, podpisaną   

    przez osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

   W ofercie należy szczegółowo opisać standardy wynikające z § 9-12 (zatrudnienie) oraz z  

    § 18 (standardy usług) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia     

    9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

 

3.2. Kryteria merytoryczne:

a) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,

b) ocena proponowanej przez oferenta jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy

    udziale których oferent będzie realizować zadanie,

c) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do

    zakresu rzeczowego zadania,

d) uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność

     założeń zadania do oczekiwanych efektów),

e) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zadań publicznych zleconych podmiotowi w

    latach poprzednich (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten

    cel środków).

 

W 2023 roku zadania w zakresie objętym konkursem zrealizowano na kwotę 912.128,20 zł.

 

 

 

                                                                                         Wójt Gminy Solec - Zdrój

                                                                                                                   Adam Pałys

 

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć WZÓR OFERTY)


 

 

Zobacz również: