OBWIESZCZENIE

2008-07-02 14:15:46 Obwieszczenia

Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii napowietrznej niskiego napięcia, dotycząca miejscowości Sułkowice, Gmina Solec - Zdrój.

Solec - Zdrój , dnia 01.07.2008.


Znak: GPŚ.I.7331-8/08


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 01.07.2008 wpłynęły wszystkie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz ZEORK Dystrybucja Sp.z.o.o. Skarżysko-Kamienna, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

dla inwestycji polegającej na:

budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii napowietrznej niskiego napięcia,

dotycząca miejscowości Sułkowice, Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: budowe linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i linii napowietrznej niskiego napięcia, dla zasilania w energię elektryczną obiektu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „AGRO-TRANS” obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 116, położoną w miejscowości Sułkowice, gmina Solec-Zdrój.


Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, w godzinach 7.15-15.15. oraz składać wypowiedzi i ewentualnie uwagi co do zebranych dowodów i materiałów.


Zobacz również: