Obwieszczenie

2024-04-02 09:50:50 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój zawiadamia

Wójt Gminy Solec-Zdrój

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Solec-Zdrój
Uchwały nr LV/339/2024 z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

1.         w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w godzinach pracy Urzędu;

2.         w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju (www.solec-zdroj.pl).

 

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

1.    Uchwała Nr LV/339/2024 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027.

2.    Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027.

3.    Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027.

4.    Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027.

Zobacz również: