Obwieszczenie

2023-08-03 13:33:47 Obwieszczenia

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Gminy Busko - Zdrój, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Mariusza Stępniak z dnia 07.04.2023 roku (data wpływu 11.04.2023 r. do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) i uzupełnionego w dniach: 15.05.2023 r. oraz 21.07.2023 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego więcej»

Zapytanie ofertowe

2023-07-27 07:43:03 Obwieszczenia

dotyczące opracowania koncepcji odprowadzania wód opadowych
więcej»

Obwieszczenie

2023-07-26 09:21:31 Obwieszczenia

o zebranym materiale dowodowym w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn: Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego, obejmująca część nieruchomości o numerze ewidencyjnym 432, położonej w miejscowości Świniary, obręb 0010 Świniary, gmina Solec–Zdrój więcej»

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości, położonych w m. Zborów.

2023-07-20 12:05:44 Obwieszczenia

więcej»

Zapytanie o cenę

2023-07-19 09:19:35 Obwieszczenia

więcej»

Obwieszczenie

2023-07-04 13:54:03 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego pn:
Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego, obejmująca część nieruchomości o numerze ewidencyjnym 432, położonej w miejscowości Świniary, obręb 0010 Świniary, gmina Solec–Zdrój, więcej»

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

2023-07-04 13:43:27 Obwieszczenia

więcej»

POSTANOWIENIE

2023-06-30 18:42:11 Obwieszczenia

z dnia 30.06.2023 znak: RIG-III.6724.5.2023 w sprawie wstępnej opinii projektu podziału nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Zagórzany, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 80/2 o powierzchni 0,84 stanowiącą drogę gminną. więcej»

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2023-06-29 13:08:15 Obwieszczenia

więcej»

OGŁOSZENIE

2023-06-29 08:42:10 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 20.06.2023 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC - ZDRÓJ o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»