Obwieszczenie

2024-04-02 09:50:50 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój zawiadamia więcej»

OGŁOSZENIE

2024-03-27 12:43:27 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku niżej wymienionego zadania publicznego
więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

2024-03-22 13:56:28 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113,1463, 1506, 1688,1762, 1906, 2029) podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność Gminy Solec –Zdrój
więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2024-03-22 13:46:52 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego z dnia 19.03.2024r. znak: AB.670.4.1.2024

2024-03-22 12:04:39 Obwieszczenia

dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wniosku Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie nr 5 Piasek Mały - Baranów Chwalikowka w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. więcej»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2024-03-21 09:25:26 Obwieszczenia

Dotyczy opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2024-2028 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane). W wyznaczonym terminie wpłynęło 10 ofert. Biorąc pod uwagę cenę oraz udokumentowane doświadczenie jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Terra Legis Katarzyna Helińska ul. Kopańskiego 10/10, 71-050 Szczecin i z tą firmą zawarta zostanie umowa. więcej»

Ogłoszenie

2024-03-18 10:46:30 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 07.03.2024 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Klub Seniora” w Solcu - Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2024-03-15 12:37:13 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "Prowadzenie lokalnej izby pamięci Gminy Solec-Zdrój" więcej»

OGŁOSZENIE

2024-03-11 10:03:09 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 07.03.2024 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Klub Seniora” w Solcu - Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2024-03-05 09:05:41 Obwieszczenia

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Solec-Zdrój na lata 2024-2028 z perspektywą do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. więcej»