OBWIESZCZENIE

2022-11-02 13:05:56 Obwieszczenia

Na podstawie 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) art. 389 pkt 2) i pkt 6) w związku z art. 34 pkt 2), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Pana Michała Gwóźdź, złożonego w dniu 07.07.2022 r. (data wpływu do ZZ w Sandomierzu) uzupełnionego w dniu 10.10.2022 r. (data wpływu do ZZ
w Sandomierzu) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
więcej»

OGŁOSZENIE

2022-10-27 16:31:37 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 19.10.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klub Seniora w Solcu - Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Ogłoszenie - III nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów w miejscowości Solec-Zdrój

2022-10-24 06:17:27 Obwieszczenia

więcej»

„Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych wśród seniorów i mieszkańców gminy”.

2022-10-20 10:20:53 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 19.10.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klub Seniora w Solcu - Zdroju o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Zawiadomienie

2022-10-03 11:34:27 Obwieszczenia

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowo-leśnych położonych na terenie obrębów ewidencyjnych: Chinków, Piasek Mały, Piestrzec, Strażnik, Wełnin, Włosnowice, Zagajów, Kolonia Zagajów, Zborów, Żuków. więcej»

„Tajemnice Starego Kufra – odkrywamy nasze dziedzictwo lokalne”.

2022-09-28 11:32:38 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.09.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Ogłoszenie

2022-09-20 13:00:05 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 15.09.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec-Zdrój o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

2022-08-18 10:44:58 Obwieszczenia

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2022r. więcej»

Ogłoszenie

2022-08-10 09:26:43 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 25.07.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego. więcej»

Ogłoszenie

2022-08-02 16:36:32 Obwieszczenia

Informuje się, że dnia 25.07.2022 roku do Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju wpłynęła oferta Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta o wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego więcej»