OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

2017-10-09 12:16:48 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój działając na podstawie art. 28 i 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.Dz.U.2016 poz.2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490.) ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. więcej»

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

2017-09-27 14:05:17 Obwieszczenia

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-09-15 08:11:15 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych na ustalenie/wskazanie przebiegu części działki stanowiącej drogę gminną, działki o nr ewid. 91 położonej w miejscowości Zagaje Kikowskie na długości ok 200m wg załącznika graficznego więcej»

Zapytanie ofertowe

2017-09-14 09:37:41 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych na podział działki o nr ewid. 44 położonej w obrębie Zagajów, gm. Solec - Zdrój.
więcej»

Zawiadomienie

2017-09-05 11:51:01 Obwieszczenia

Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 5.09.2017 znak: GK-VI.6220.1.2015.2016.2017 dotyczące możliwości wypowiedzenia się stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2 o łącznej mocy 1200 kW, wysokość wieży pojedynczej do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec-Zdrój. więcej»

NABÓR PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

2017-09-01 11:26:20 Obwieszczenia

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” więcej»

OBWIESZCZENIE

2017-09-01 08:21:38 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego więcej»

Zapytanie ofertowe – na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

2017-08-23 00:14:32 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. więcej»

OBWIESZCZENIE

2017-08-17 13:55:32 Obwieszczenia

o zebranym materiale dowodowym w sprawie określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie - rozbudowa budynku OSP Świniary

2017-07-25 14:20:44 Obwieszczenia

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)
zawiadamiam
więcej»